Vwo

Vwo betekent voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en bestaat uit atheneum en gymnasium (= atheneum met Latijn en Grieks). Het Elde College biedt atheneum en tweetalig atheneum aan. Het is een bewuste keuze om niet de gymnasium variant met aandacht voor de dode talen aan te bieden.


 

Tweetalig vwo

Tweetalig vwo (tvwo) is een uitstekende opleiding met veel extra activiteiten. Het onderwijs kenmerkt zich door extra aandacht voor het vak Engels en veel speciale activiteiten in verband met de doelstellingen van het tvwo en de eisen van het Nuffic (de toezichthouder voor tweetalig onderwijs). Een goede kennis van het Engels is absoluut geen voorwaarde voor het volgen van tweetalig onderwijs, maar een beetje taalgevoel heeft wel voordelen bij de start. In de loop van de schoolcarrière ontstaat natuurlijk wel een prima beheersing van de taal. Leerlingen krijgen meer lesuren dan op het reguliere vwo met name vanwege de extra lessen Engels en het International Baccalaureate (IB) programma. Ouders betalen een extra ouderbijdrage om de extra lessen Engels en de extra activiteiten te kunnen realiseren. (voor meer informatie zie Tweetalig vwo).

Nederlandstalig vwo

Ook het reguliere (Nederlandstalige) vwo is een uitstekende opleiding en levert uiteindelijk hetzelfde diploma op als het tweetalige vwo. Voor leerlingen die echt minder talig zijn en (nog) niet kiezen voor een intensief programma Engels of het IB programma, is het reguliere vwo een prima keuze. En een uitstekende basis voor een vervolgopleiding aan een universiteit.

Kenmerken (t)vwo

Belangrijk binnen het (t)vwo op het Elde College is keuzes maken, eigen initiatief, samenwerken, algemene en persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk ook goede resultaten.

Ook het reguliere vwo kent veel activiteiten: culturele projecten, Ardennenkamp, vakoverstijgende projecten, maatschappelijke stage, extra aanbod, keuzevakken, “eigen rooster”, internationalisering (leerjaar 4), internationale stage, projecten op universiteiten enz.

Binnen het reguliere vwo bestaat ook de mogelijkheid om het Cambridge Advanced te volgen. Dat kan in leerjaar 4 en wordt in leerjaar 5 afgesloten met het CA examen. Ouders betalen de kosten van het examen en een bijdrage aan de extra lessen.

Uniek is verder de mogelijkheid om in leerjaar 5 te starten met het International Baccalaureate. Reguliere leerlingen kunnen namelijk voor dit onderdeel aansluiten bij de tweetalige IB leerlingen als zij voor het vak Engels ≥ 8 hebben.

Extra uitdagingen

Leerlingen die extra uitdagingen zoeken, hebben diverse mogelijkheden:

  • Extra vakken
  • CAE (zie boven)
  • IB (zie boven en op de site)
  • Econasium
  • Statistiek als voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs (zemo)
  • Eigen rooster: leerlingen kunnen een lesuur van een of meer vakken gebruiken voor een eigen programma dat ze zelf kiezen uit bijvoorbeeld het aanbod van universiteiten of online programma’s. Het is ook mogelijk om in deze uren een extra vak te volgen of extra lessen in een vak waar de leerling moeite mee heeft.
  • Buitenland stage in leerjaar 5
  • Bijlessen geven aan leerlingen

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben voor de vakken krijgen steunlessen in de onderbouw en kunnen extra lessen volgen in de bovenbouw (als het rooster dit toestaat).

Brede ontwikkeling

Het vwo daagt de leerling uit om zichzelf te ontdekken en zijn talenten te ontwikkelen. Op cognitief, sociaal en sociaal-emotioneel gebied. Daarbij is niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van het kind als individu, maar ook als lid van een groep. Het is namelijk ook belangrijk dat de leerling leert samenleven in de brede zin van het woord. Onze maatschappij en ook die van de toekomst vraagt ook naar competenties als samenwerken, verschillen begrijpen en accepteren, inlevingsvermogen, empathie en ook collectieve intelligentie.

Docententeams bespreken 5 keer per jaar de leerlingen uit hun teams, waarbij de cijfers, maar zeker ook het welzijn en het sociaal functioneren van de leerling centraal staan. Via SIGA, Klimaatschaal (vragenlijsten mbt het welzijn van de leerling) en tevredenheid enquêtes wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling nauwgezet gevolgd en in de reflectiegesprekken (individuele gesprekken leerling-mentor) met de leerling (en ouders) besproken. Leerlingen worden zich bewust van hun sterke en zwakke kanten op sociaal-emotioneel en op cognitief gebied. Ze leren doelen te stellen voor zichzelf en hieraan te werken. Indien nodig met behulp van mentor, ambulant begeleider, leerlingbegeleider, orthopedagoog, medeleerling of vakdocent.

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS