OKE Elde College

OKÉ staat voor Optimaal Klimaat Elde College. Dit is hét positieve uitgangspunt van de pedagogische aanpak van het Elde College. Samen met alle teams binnen het Vmbo en Praktijkonderwijs hebben we een pedagogisch plan gemaakt. Dat plan wordt door iedereen in het team gevolgd. Daarnaast zijn er in elk team nog extra afspraken gemaakt  die passen bij de leeftijd en de leerlingen.

Het bespreken van deze pedagogische afspraken gebeurt niet alleen in de klassen maar ook in de teamvergaderingen. Deze afspraken worden besproken met alle docenten en regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het uitgangspunt van OKÉ is het welbevinden van de groep. Door middel van klassengesprekken kan een mentor dit proces dus sturen en begeleiden. 

Om op een positieve manier met elkaar om te kunnen gaan, moet je ook gedragsverwachtingen  bespreken en aanleren. Gedragsverwachtingen alleen maar benoemen is voor veel leerlingen te weinig. Het oefenen en herhalen heeft uiteindelijk het gewenste effect. Het aanleren van gedrag begint al bij de geboorte. Met veel geduld leren wij kinderen eten, drinken, spelen, aankleden, fietsen etc.  Met vallen en opstaan, met veel complimenten en troostende woorden als het niet gelukt is. En dan komt een kind op school en willen wij ‘goed gedrag’ zien. Nu moeten leerlingen er achter zien te komen wat wij onder goed gedrag verstaan. We zullen daar net als in een gezin eensluidende afspraken over moeten maken om snel resultaat te zien. Leerlingen willen - net als iedereen- graag complimenten en zitten niet te wachten op straffen voor ‘vergrijpen’ waar zij zich niet van bewust zijn, die dus niet duidelijk zijn.

Elk leerjaar heeft vaste gedragsverwachtingen afgesproken. De gedragsverwachtingen van klas 1 tellen uiteraard voor klas 2 ook, enzovoorts. Er komen elk jaar twee nieuwe gedragsverwachtingen bij. 

Pedagogisch klimaat

De drie kernpunten van het pedagogisch klimaat van het Elde College zijn:

  • respect
  • veiligheid
  • jezelf zijn

Betekent werken met OKÉ dat er geen straf meer gegeven wordt? Nee, dat betekent het niet. Bij OKÉ gaan we in eerste instantie uit van de groep. De groep is OKÉ, een leerling wil daarbij horen. De kernpunten van OKÉ worden bewaakt door de sociale controle van de groep. Wanneer één leerling uit de groep niet OKÉ is vindt er sociale correctie plaats, de leerling zal gecorrigeerd/ondersteund worden door de groep. Als het individu niet bij de groep wil horen en apart gedrag laat zien, volgt de individuele interventie met registratie in Magister.
Het groepsproces is dus erg belangrijk. Wekelijks voert de mentor een klassengesprek over de gedragsverwachtingen en benadert leerlingen die nog wat moeite hebben hiermee. Samen met de leerling wordt gezocht naar een oplossing. Werkt dit niet en heeft ook de reactie van de groep niet het gewenste effect, zal er een interventie met een strafmaatregel volgen.
Het is belangrijk leerlingen mee te laten praten en denken over het klimaat in een klas. Leerlingen leren zo ook reflecteren op hun eigen aandeel in het proces. Ze helpen elkaar om doelen te bereiken.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is essentieel bij OKÉ. Daarom is het van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van de positieve aanpak, en het zelf ook proberen te doen. Er is ook een aparte Oudergroep OKÉ, een afvaardiging van de Ouderraad, die zich bezighoudt met de naleving van de OKÉ-afspraken en die meedenkt over de OKÉ-activiteiten. Alle inbreng is welkom via de ouderraad. Voor de brugklas is er een OKÉ-ouderavond in het najaar. Voor klas 1 één keer  en voor klas 2 en 3 wordt twee keer per jaar een speciale nieuwsbrief uitgegeven die geschreven wordt door de leerlingen uit de klas van uw zoon of dochter. Het gaat dan over het pedagogisch klimaat in de klas. 
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen met de Oudergroep OKE. Dat kan via oke@ouderraadeldecollege.nl.  

Communicatie naar ouders

We kennen de OKÉ-kaart. Leerlingen krijgen een OKÉ-kaart die ze elke dag bij zich hebben. Op die kaart kunnen docenten complimenten en opmerkingen kwijt. Regelmatig wordt u gevraagd deze kaart te tekenen zodat we weten dat u hem gezien heeft. Daarnaast gebruiken we de mail om met u te communiceren. De mail wordt gebruikt door de mentor, vakdocenten of de leerlingencoach. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS