Veelgestelde vragen over tweetalig vwo op het Elde College

Heb je een vraag die nog niet in de lijst voorkomt en die je graag beantwoord ziet? Mail naar tvwo@eldecollege.nl.

1. Waar staat de afkorting TTO voor?

Tweetalig onderwijs.

2. Wat houdt Tweetalig onderwijs in?

Op Het Elde College wordt ruim 60% van de lessen in het Engels gegeven. Daarnaast heeft het curriculum van de tvwo-afdeling een (nog) meer internationaal karakter dan de overige afdelingen. Eind leerjaar 3 neemt de leerling deel aan het Cambridge Advanced examen. In leerjaar 6 volgt het internationale Baccalaureate examen.

3. Is dat tot en met het eindexamen?

Nee, het eindexamen mag wettelijk niet in het Engels worden afgenomen; in de bovenbouw (vanaf klas 4) werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige examens voor alle vakken. De vakken in het algemene deel van de profielen worden wel in het Engels gegeven en worden in leerjaar vier met een schoolexamen afgesloten. Ook worden het profielwerkstuk en de praktische opdracht in het Engels gemaakt. (samen ongeveer 25 - 40%).

4. Als de leerlingen toch in het Nederlands hun examens doen, wat voor meerwaarde heeft het tweetalig onderwijs voor leerlingen die deze opleiding voortzetten in de bovenbouw?

Leerlingen verbreden hun horizon en leren uitstekend Engels. Ze behalen een internationaal erkend certificaat (IB Language A: Language and Literature). Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bv. gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is het studiemateriaal in het Engels. Dit laatste geldt voor zowel hbo-opleidingen als universitaire.
Uit ervaringen van oud-leerlingen blijkt dat zij tijdens de studie een enorme voorsprong hebben op leerlingen die geen TTO en IB hebben gevolgd. Ze krijgen soms voorrang met stage en een brede keuze wat betreft scholen om uit te kiezen. Het schrijven van essays vergt veel minder tijd en moeite omdat ze het academisch Engels al beheersen. Daarnaast hoeven ze geen extra test te maken om hun niveau voor Engels aan te geven. Deze testen zijn vaak prijzig en moeten soms gehaald worden indien men naar het buitenland wil.

5. Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven?

Om de balans tussen Nederlandse en Engelse taal in evenwicht te houden; bovendien is het wettelijk niet toegestaan om meer dan 70% van de lessen in het Engels te geven.

6. Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) terminologie en leerstof nog wel begrijpen?

We mogen al terugkijken op verschillende groepen tto-leerlingen die eindexamen hebben gedaan en onze resulaten zijn altijd heel erg goed. Bovendien werken we met lijsten waardoor de belangrijkste termen bij alle vakken zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleerd.

7. Gaat het geven van lessen in het Engels niet ten koste van de diepgang van de stof?

Nee, dat lijkt misschien wel zo in de eerste weken maar al in de tweede helft van het brugklasjaar maakt het voor leerlingen eigenlijk niet meer uit in welke taal er lesgegeven wordt.

8. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het tvwo deel te nemen?

Nee hoor, absoluut niet. Het tvwo is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben, kinderen die tweetalig zijn opgevoed hebben hooguit in het begin een kleine voorsprong.

9. Is het tvwo alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?

Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk; wel een goede algemene taalbeheersing. We beginnen op basisniveau en gaandeweg wordt het niveau Engels op een steeds hoger niveau getild.

10. Wat zijn dan wel de toelatingseisen?

Samengevat zijn de toelatingseisen:

  • Een positief advies van de basisschool (vwo);
  • Een kennismakingsgesprek die bestaat uit een gesprek. Aan de hand van dit gesprek, de eindtoets op de basisschool en de informatie van de basisschool wordt bepaald of de leerling kan worden toegelaten tot het TTO.
     

11. Hoeveel scholen in Nederland bieden TTO aan?

Ongeveer 130 scholen. In regio Schijndel en omstreken (de Meierij) zijn wij de enige school die dit mogen aanbieden.

12. Is Cambridge Engels of versterk Engels dat op andere scholen wordt aangeboden hetzelfde als tvwo?

Nee, een school die Cambridge Engels aanbiedt geeft versterkt talenonderwijs. Er worden dan geen andere vakken (dan Engels) in het Engels aangeboden dus er wordt door de leerlingen veel minder Engels gesproken dan op een tto-school. Cambridge Engels gaat om taalverweving terwijl dat binnen het tvwo alleen de eerste drie jaar centraal staat. In de laatste drie jaar zijn we bezig met taaltoepassing op een academisch niveau met het IB programma.
Verder staat een school die Cambridge Engels aanbiedt niet onder controle van het Nuffic en hoeft dus ook niet aan alle eisen die landelijk gesteld worden te voldoen.

13. Mag elke school een eigen tvwo-programma vaststellen?

Nee, het Nuffic dat het TTO in Nederland coördineert, heeft een standaard ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen. Dit wordt o.a. gecontroleerd door jaarlijkse schoolbezoeken waar in de school uitgebreid wordt doorgelicht op alle niveaus (leerlingen, docenten, ouders). Na een positief rapport mag een school zich officieel TTO-school noemen. Wel staat het elke school vrij om te bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden en welke overige activiteiten er in het kader van het tvwo worden ontwikkeld.

14. Welke vakken worden in de brugklas op het Elde College in het Engels gegeven?

In de brugklas: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), biologie (Biology), lichamelijke opvoeding (physical education), drama, tekenen en handvaardigheid (arts & crafts) en natuurlijk Engels (English). In leerjaar 2 komt daar natuurkunde bij en in leerjaar 3 economie en scheikunde.

15. Welke opleiding krijgen de docenten?

De docenten die lesgeven op het tvwo hebben daar zelf voor gekozen. Het zijn voornamelijk Nederlandse docenten. Wel spreken zij vloeiend Engels. Zij hebben in voorbereiding op de start van het tvwo een intensieve taaltraining gevolgd. Voor goed tweetalig onderwijs zijn geschoolde en enthousiaste docenten noodzakelijk. Alle docenten zijn of komen in het bezit van het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

16. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?

Nee, in principe niet. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Tot aan de herfstvakantie zal er zo'n 50% Engels worden gesproken, tussen de herfst en de kerstvakantie zo'n 75% en na de kerstvakantie vrijwel 100%.

17. Zijn de toetsen ook in het Engels?

Ja, in het begin mag er ook zo af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten buiten beschouwing gelaten (behalve bij Engels zelf).

18. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tvwo?

Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn geen (negatieve) gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het tvwo.

19. Hoe zijn de examenresultaten van leerlingen in het tvwo?

Het percentage TTO-leerlingen dat slaagt voor het vwo ligt de afgelopen jaren (ruim) boven de 90%. Het percentage geslaagden voor het IB-examen is al jaren 100%.

20. Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?

Steeds meer uitgevers gaan bestaande methodes door native speakers vertalen in het Engels, dus het aanbod groeit. Ook komen er boeken uit Groot-Brittannië, met bij sommige vakken waar nodig specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie. Verder gebruiken veel docenten materiaal van andere scholen, zowel andere TTO scholen in Nederland als scholen overal ter wereld en ontwikkelen zij veel eigen materiaal.

21. Is het curriculum precies hetzelfde als de overige brugklassen?

Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken geldt dat er andere onderwerpen aan bod zullen komen met een internationaler karakter.

22. Moeten ouders extra betalen voor het tvwo?

Ja. Op het Elde College zijn er extra kosten voor tvwo, te weten € 450 euro per jaar met uitzondering van € 550 in leerjaar 2. Hiervan worden de reizen, excursies en extra activiteiten en extra lessen Engels bekostigd. 

23. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen?

De site van het Nufic biedt de meeste informatie. Daar zijn ook weer verdere links te vinden zoals www.ikkiestto.nl

24. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig vwo op het Elde College?

Op deze site: zeer regelmatig wordt de nieuwste informatie toegevoegd. Rechtstreekse vragen kunnen gesteld worden via mevrouw Gimbrère, coördinator tvwo, m.gimbrere@@eldecollege.nl.

25. Heeft de school een officieel TTO-certificaat?

Ja, de school heeft in 2008 en in 2016 een uitgebreide controle (visitatie) ondergaan waarbij lessen werden bezocht en gesprekken werden gevoerd met de directie, docenten, ouders en leerlingen door drie leden van het Nuffic. De beoordeling was positief en daarom is het Elde College een officiële TTO-Juniorschool.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS