Tweetalig vwo op het Elde College

Het Elde College biedt sinds 2004 het tweetalig vwo aan. Sinds 2008 zijn wij een gecertificeerde TTO-Junior School. Niet elke school mag zich een tvwo-school noemen. Alleen scholen die een TTO Junior certificate hebben verworven via het Nuffic (voorheen Europees Platform) hebben daartoe het recht. Het Elde College heeft dit certificaat en is de enige school in de omgeving die tweetalig vwo mag aanbieden.

Tweetalig vwo (tvwo) betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs dat streeft naar uitstekende eindexamenresultaten voor alle vakken, een excellent niveau Engels (near-native of native), academische vorming en een internationale vorming die gericht is op een toekomstig wereldburgerschap.

Pijlers

Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau
Beheersing van het Engels: leerlingen bereiken het niveau van een near-native tot native speaker. Ze kunnen de taal niet alleen hanteren in een klaslokaal, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp.

Wereldburgerschap
Ontwikkeling van wereldburgerschap: leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Ze doen kennis op over tradities, gebruiken en politieke werkelijkheden elders en worden zich ervan bewust hoe het er in eigen land toe gaat. Verder krijgen ze specifieke vaardigheden mee als debatteren, bemiddelen/onderhandelen, speechen en betogen schrijven, allemaal in een internationale context.

Persoonsontwikkeling
Persoonsontwikkeling: de leerling groeit als persoon. Hij  kan uit zijn ‘comfortzone’ stappen en op zichzelf vertrouwen. De leerling kan reflecteren op zaken die hij niet kent en zijn oordeel erover uitstellen. Hij voelt zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij, is creatief, onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

Daarnaast is commitment een belangrijk aspect binnen de tweetalige opleiding: leerlingen ontwikkelen een houding waarmee ze aantonen dat ze de doelen van het tweetalige onderwijs onderschrijven:

  • Language attitude: leerlingen spreken in en buiten de lessen Engels met elkaar, voor de ontwikkeling van het taalgevoel en om de saamhorigheid te onderschrijven.
  • General attitude: leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden die gericht zijn op begrip, ondersteuning van anderen, samenwerking en zichzelf in dienst stellen van de ander.

Opbouw

De eerste drie jaar staan in het teken van taalverwerving. Daarom zijn de meeste vakken, zoals o.a. aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics) en biologie (biology) in het Engels. Er wordt in de les door zowel de docent als de leerling Engels gesproken. Ook de lesmethodes en extra materialen zijn in het Engels. Bij vakken zoals Frans en Duits is het credo doeltaal = voertaal.
Aan het eind van het derde leerjaar wordt het Cambridge Advanced English examen afgenomen. Leerlingen moeten laten zien dat ze een B2 niveau (eind vwo 5,6) bereikt hebben. In de praktijk zien we dat minimaal de helft van de leerlingen hoger scoort dan B2 en een C1 en soms zelfs een C2 niveau behaalt, wat gelijk staat aan near-native of native (moedertaalspreker).

Leerlingen krijgen aan het einde van leerjaar 3 een Junior TTO Certificate als ze voldoen aan de voorwaarden:

  • Niveau Engels minimaal B2
  • Internationaliseringseisen minimaal voldoende afgerond
  • Commitment voldoende

Voor meer informatie over de onderbouw of welke vakken in het Engels worden aangeboden zie Veelgestelde vragen bij tvwo.

Verschillen met scholen die versterkt Engels aanbieden

Er is een groot verschil met scholen die versterkt Engels aanbieden. Deze scholen bieden alleen een paar extra lessen Engels aan. Vaak wordt er wel CAE aangeboden, maar dat wordt pas in de bovenbouw (eind leerjaar 5) afgerond, terwijl dit binnen het tweetalige onderwijs op het Elde College eind leerjaar 3 plaatsvindt.

Een ander groot verschil tussen een tvwo-school en een school die versterkt Engels aanbiedt is het vervolgprogramma dat in de bovenbouw van het tvwo wordt aangeboden. Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om de eindexamen vakken in het Nederlands te geven. Dus ook een school voor tweetalig onderwijs. Om ook in de bovenbouw de tweetalige gedachte door te voeren, kiezen de meeste tvwo-scholen voor een extra programma in de bovenbouw, namelijk het IB English A: Language and Literature programma. Dit is een internationaal taal en literatuur programma van het IB (International Baccalaureate) in het Engels. Nu wordt de taal ook echt toegepast op een pre-universitair (academisch) niveau. Het IB wordt afgesloten met aparte examens in vwo 6. Met dit wereldwijd erkende en zeer gewaardeerde certificaat tonen de leerlingen aan dat ze een heel hoog niveau Engels hebben bereikt. Ook buitenlandse universiteiten en hogescholen erkennen dit certificaat. (zie ook www.ibo.org). 

Het International Baccalaureate wordt op geen enkele andere school in de omgeving aangeboden.

Kennismaken met andere culturen

Binnen het tvwo wordt veel waarde gehecht aan kennismaking met andere culturen. Daarom heeft een school voor tweetalig onderwijs zoals het Elde College veel meer contacten met andere landen dan reguliere vwo scholen. In klas 1 staat een studiereis naar Canterbury, Engeland op het programma. In klas 2 hebben we een uitwisselingsprogramma met een van onze Europese partnerscholen en een reis naar Hastings. In de derde is er een studiereis naar Dublin om de leerlingen klaar te stomen voor het Cambridge Advanced English Exam. In leerjaar 4 wordt uitgewisseld met Spanje of Italië en ter afsluiting gaat leerjaar tvwo 6 naar Talinn. Natuurlijk is er ook in de lessen veel aandacht voor andere culturen.

Waar in de onderbouw de nadruk ligt op taalverwerving en de meeste reizen en uitwisselingen in een native Engelssprekend land plaatsvinden, ligt de nadruk van de bovenbouw dus meer op internationalisering. 

Kwaliteit

Het Elde College is aangesloten bij het landelijk netwerk van TTO-scholen. Daar zijn standaarden ontwikkeld voor de kwaliteit van het tweetalig onderwijs en de docenten die er lesgeven. Zowel het aantal lessen in het Engels als de kwaliteit ervan wordt gecontroleerd door het Nuffic. Elke tvwo-docent heeft een speciale opleiding gehad, zowel in taalvaardigheid als didactiek. Regelmatige nascholing is voor de docenten belangrijk om te kunnen blijven voldoen aan de hoge eisen die aan het tvwo-onderwijs worden gesteld.

Kosten

Een programma met zoveel extra’s kost vanzelfsprekend meer dan een reguliere schoolopleiding. De opleiding duurt zes jaar en er is per leerjaar een extra, verplichte, ouderbijdrage. De gelden worden besteed aan de extra uren Engels, de contributie aan het Nuffic en het landelijk tto-netwerk, de examenkosten voor het CAE en IB, het extra (Engelstalige) lesmateriaal en de kosten voor specifieke tto-activiteiten, zoals gastsprekers, clinics, reizen en uitwisselingen.
> Meer over de extra kosten voor tvwo

Contact

Als u meer informatie wilt of een brochure aan wilt vragen, kunt u contact opnemen via tvwo@eldecollege.nl.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS