Tweetalig vwo op het Elde College

Het Elde College biedt sinds 2004 het tweetalig onderwijs (TTO) aan. Sinds 2008 zijn wij een gecertificeerde TTO-Junior School. Niet elke school mag zich een TTO-school noemen. Alleen scholen die TTO-gecertificeerd zijn, kunnen leerlingen een TTO-certificaat van het Nuffic (voorheen Europees Platform) aanbieden. Het Elde College is de enige school in de omgeving die het recht heeft verworven tweetalig onderwijs te mogen geven.

Tweetalig vwo (tvwo) betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waaarbij wordt gestreefd naar uitstekende eindexamenresultaten voor alle vakken, een excellent niveau Engels (near-native of native), academische vorming en een internationale vorming die gericht is op toekomstig wereldburgerschap.

 

Pijlers

Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau
Beheersing van het Engels: leerlingen bereiken het niveau van een near-native tot native speaker. Ze kunnen de taal niet alleen hanteren in een klaslokaal, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp.

Wereldburgerschap
Ontwikkeling van wereldburgerschap: leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Ze doen kennis op over tradities, gebruiken en politieke werkelijkheden elders en worden zich ervan bewust hoe het er in eigen land aan toe gaat. Verder trainen ze specifieke vaardigheden  als debatteren, bemiddelen/onderhandelen, speechen en betogen schrijven, dit alles in een internationale context.

Persoonsontwikkeling
Persoonsontwikkeling: de leerling groeit als persoon. Hij  kan uit zijn ‘comfortzone’ stappen en op zichzelf vertrouwen. De leerling kan reflecteren op zaken die hij niet kent en zijn oordeel erover uitstellen. Hij voelt zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij, is creatief, onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

Daarnaast is commitment een belangrijk aspect binnen de tweetalige opleiding:

  • Language attitude: leerlingen spreken in en buiten de lessen Engels met elkaar, voor de ontwikkeling van het taalgevoel en om de saamhorigheid te onderschrijven.
  • General attitude: leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden die gericht zijn op begrip, ondersteuning van anderen, samenwerking en zichzelf in dienst stellen van de ander.

Opbouw

De eerste drie jaar staan in het teken van taalverwerving. Daarom zijn de meeste vakken, zoals o.a. aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics) en biologie (biology) in het Engels. Er wordt in de les door zowel de docent als de leerling Engels gesproken. Ook de lesmethodes en extra materialen zijn in het Engels. Bij vakken zoals Frans en Duits is het credo doeltaal = voertaal.
Aan het eind van het derde leerjaar wordt het Cambridge Advanced English examen afgenomen. Leerlingen moeten laten zien dat ze een B2 niveau (eind vwo 5,6) bereikt hebben. Onze ervaring leert dat minimaal de helft van de leerlingen hoger scoort dan B2. Zij behalen een C1 en soms zelfs een C2 niveau, wat gelijk staat aan near-native of native (moedertaalspreker).

Leerlingen krijgen aan het einde van leerjaar 3 een TTO Certificate als ze o.a. voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Niveau Engels minimaal B2
  • Internationaliseringseisen minimaal voldoende afgerond
  • Commitment voldoende

Voor meer informatie over de onderbouw of welke vakken in het Engels worden aangeboden zie Veelgestelde vragen bij tvwo.

Verschillen met scholen die versterkt Engels aanbieden
Er is een groot verschil met scholen die versterkt Engels aanbieden. Deze scholen bieden alleen een paar extra lessen Engels aan. Vaak wordt er wel toegewerkt naar het examen Cambridge Advanced English, maar dat wordt pas in de bovenbouw (eind leerjaar 5) afgerond, terwijl dit binnen het tweetalige onderwijs op het Elde College al eind leerjaar 3 plaatsvindt.

Een ander groot verschil tussen een tvwo-school en een school die versterkt Engels aanbiedt is het vervolgprogramma in de bovenbouw van het tvwo. Om in de bovenbouw de tweetalige gedachte door te voeren, kiezen de meeste tvwo-scholen, zo ook het Elde College, voor een extra programma, namelijk het IB English A: Language and Literature programma. Dit is een internationaal taal en literatuur programma van het IB (International Baccalaureate) in het Engels. Hierbijwordt de taal ook echt toegepast op een pre-universitair (academisch) niveau. Het IB wordt afgesloten met aparte examens in vwo 6. Leerlingen behalen naast hun reguliere vwo-diploma een IB-diploma. Met dit wereldwijd erkende en zeer gewaardeerde diploma tonen de leerlingen aan dat ze een heel hoog niveau Engels hebben bereikt. Ook buitenlandse universiteiten en hogescholen erkennen dit. (zie ook www.ibo.org). 

Het International Baccalaureate wordt op geen enkele andere school in de omgeving aangeboden.

Kennismaken met andere culturen

Binnen het tvwo wordt veel waarde gehecht aan kennismaking met andere culturen. Daarom heeft een school voor tweetalig onderwijs zoals het Elde College veel meer contacten met scholen en instellingen in andere landen dan reguliere vwo scholen. In klas 1 staat een studiereis naar Canterbury, Engeland op het programma. In klas 2 hebben we een uitwisselingsprogramma met een van onze Europese partnerscholen in Hattingen, Duitsland. In de derde is er een studiereis naar Dublin om de leerlingen klaar te stomen voor het Cambridge Advanced English Examen. In leerjaar 4 wordt uitgewisseld met scholen in Spanje of Italië en het jaar daarop kunnen de leerlingen een internationale stage volgen. Ter afsluiting gaat leerjaar  6 naar een van de Europese steden. Daarnaast is er ook in de lessen natuurlijk veel aandacht voor andere culturen.

Kwaliteit

TTO is dus een hele brede en mooie opleiding en we doen er alles aan om de kwaliteit te bewaken. Daarom is het Elde College aangesloten bij het Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs. Dit netwerk wordt gecoördineerd door het Nuffic en verzorgt ook de kwaliteitscontrole en certificering van TTO scholen. Iedere 5 jaar worden we opnieuw bezocht om te kijken of we nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. Er wordt dan ook continu gewerkt aan de waarborging van de kwaliteiten en het verder verbeteren van de TTO afdeling. 

Kosten

Een TTO-opleiding met zoveel extra’s is vanzelfsprekend duurder dan een gewone opleiding. Daarom vragen we een extra ouderbijdrage. Daarvan worden o.a. de extra activiteiten en de examengelden betaald. Verder wordt het geld uit de TTO-bijdrage gebruikt voor specifieke kosten van de TTO-afdeling, zoals lidmaatschap van het netwerk, kwaliteitsbewaking, extra lessen en coördinatiekosten.

Als ouder/verzorger kunt u zelf bepalen of u de extra ouderbijdrage betaalt, of slechts een deel daarvan. Indien u ervoor kiest om (deels) niet te betalen, zal uw zoon of dochter niet worden uitgesloten van de activiteit. Indien echter meerdere ouders kiezen om niet te betalen, ontstaat voor de school een financieel gat. Mogelijk wordt de activiteit in dat geval gecanceld of wordt besloten om de activiteit in latere jaren niet meer aan te bieden.

Mocht de bijdrage een belemmering vormen voor het volgen van TTO, dan heeft de school hiervoor een kwijtscheldingsregeling getroffen. 

> Meer over de extra kosten voor tvwo

Contact

Als u meer informatie wilt of een brochure aan wilt vragen, kunt u contact opnemen via tvwo@eldecollege.nl.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS