Examenreglement

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het landelijk Centraal Examen (CE).  De rechten en plichten van leerlingen en docenten rondom het school- en eindexamen op het Elde College is beschreven in het Examenreglement. Voor alle opleidingen op het Elde College geldt hetzelfde examenreglement. Het examenreglement wordt ieder schooljaar uiterlijk 1 oktober gepubliceerd en vastgelegd bij de Inspectie van het onderwijs.

Bkijk het Examenreglement Elde College 2022-2023.

Programma van toetsing en afsluiting

Schoolexamen

Het schoolexamencijfer wordt bepaald door toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen die worden afgenomen in de bovenbouw van de gekozen sector. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) is vastgelegd welke stof wanneer wordt getoetst, de weging van het behaalde cijfer en welke toets herkanst mag worden. Het schoolexamen vindt plaats vóór het centraal examen. Het schoolexamen moet afgesloten zijn alvorens aan het centraal examen wordt deelgenomen. In de examenreglementen is per onderwijssector vastgesteld welke regels en bepalingen gelden omtrent het School- en Centraal Examen.

Onregelmatigheden en Commissie van Beroep

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de betreffende sectordirecteur maatregelen nemen. De kandidaat kan tegen een beslissing van de betreffende sectordirecteur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag ingestelde Commissie van Beroep.
Open het Reglement van de Commissie van Beroep.

Centraal Examen

Het Centraal Examen (eerste tijdvak) is het afsluitende eindexamen van het voortgezet onderwijs en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Centraal Schriftelijk Examen (CSE) voor alle niet-praktijkvakken
  • Centraal Praktijk Examen (CPE) voor beeldende vakken, tekenen voor ​gemengde en theoretische leerweg (TL/GL)
  • Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) voor praktijkvakken basis-, kader/ en gemengd/theoretische leerweg (BL, KL en GL)

De uitslag en examen tweede tijdvak/herkansing

Halverwege juni ontvangen leerlingen de uitslag van het Centraal Examen over het eerste tijdvak.  Een kandidaat kan zijn geslaagd, voorlopig afgewezen of definitief zijn afgewezen. Hierna kan een kandidaat bepalen of deze wil deelnemen aan het tweede tijdvak ofwel het herexamen. Deze wordt afgenomen op landelijk vastgestelde momenten, een week na de uitslag van het eerste tijdvak. 

Bekijk ook de slaag- zakregelingen op https://www.eldecollege.nl/onderwijs/examens/slaag-zak_regeling

Diploma-uitreikingen

Wanneer de leerling geslaagd is volgt eind juni/begin juli de diploma-uitreiking. Tijdens deze avond ontvangen de geslaagden hun cijferlijst en diploma en nemen zij voor de laatste keer afscheid van medeleerlingen en docenten om hopelijk een mooie toekomst tegemoet te gaan. Voor de exacte data van deze diploma-uitreikingen verwijzen wij u naar de agenda op de voorpagina.

Slagingspercentages

Het Elde College behaalt jaarlijks goede resultaten met het aantal geslaagden in de verschillende sectoren. Op de website 'scholen op de kaart' vindt u hierover meer informatie.

Examenvrees?

Leerlingen die door zenuwen bij een examen duidelijk minder presteren dan verwacht zou worden, kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor begeleiding tijdens hun eindexamenjaar. Lees hier meer over examenvrees.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS