Veelgestelde vragen ouders (t)vwo-havo

Kennismaken

Op welke manieren kan ik samen met mijn kind kennismaken met het Elde College?
Op onze site treft u de data en mogelijkheden aan. De leerlingen groep 8 zijn van harte welkom bij de minilessen en CoolCampus. Voor de ouders zijn de bijeenkomsten voorlopig online. 

Is er een Open Dag?
Elk jaar is er een open dag eind januari. In januari 2021 hopen we onze schooldeuren te mogen openen voor bezoekers. Is dat niet mogelijk, dan organiseren wij een online Open Dag. Houd onze site in de gaten.​

Wanneer zijn er informatieavonden?
De informatieavonden zijn elk jaar in november. Ook deze zijn, net als de Open Dag, dit jaar in aangepaste vorm. Informatie via de site. Ouders die al ingeschreven hebben zijn ook per mail geïnformeerd.

Kunnen de leerlingen ook kennismaken?
We mogen leerlingen ontvangen. Inschrijven kan via de site.

Zijn er proeflessen?
Jazeker, maar we noemen onze proeflessen liever minilessen en Cool Campus. De minilessen zijn voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de brugklassen vwo – vwo/havo - havo - havo/vmbo-t. De Cool Campus is voor de leerlingen die willen weten wat tweetalig vwo in de praktijk betekent.

Brugklas

Welke brugklassen heeft de school?
De sector vwo/havo heeft homogene brugklassen (één niveau) en heterogene brugklassen (twee niveaus). De homogene brugklassen zijn: tweetalig vwo – vwo – havo.

Heterogene brugklassen noemen we ook dakpanklassen. De dakpanbrugklassen zijn: vwo/havo – havo/vmbo-T. 

Hoe weet je voor welke brugklas je kunt inschrijven?
Eigenlijk kan men inschrijven voor elke brugklas, maar meestal schrijven ouders in voor een brugklas die past bij het advies van de basisschool. Welke brugklas dat zou kunnen zijn wordt besproken in het adviesgesprek met de groepsleerkracht. Ouders beslissen samen met hun kind voor welke brugklas ze definitief inschrijven. ​

Hoeveel brugklassen zijn er?
Het aantal brugklassen is mede afhankelijk van het aantal nieuwe leerlingen dat zich aanmeldt. Meestal zijn er 7 of 8 brugklassen in de sector (t)vwo/havo. Deze leerlingen volgen de lessen in het B-gebouw.​

Zitten de brugklasleerlingen in een apart gebouw?
Alle leerlingen van de sector (t)vwo/havo zitten voor de lessen in hetzelfde gebouw. De brugklassers hebben hier ook een eigen aula, helemaal alleen voor alle  brugklassers in de sector. ​

Hoe groot zijn de brugklassen?
Het aantal leerlingen in een klas is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een bepaald niveau. Maximaal kunnen er 32 leerlingen in een klas geplaatst worden, maar we streven ernaar om groepen van ongeveer 28 leerlingen te maken. ​

Hoe wordt bepaald naar welk niveau je in de tweede klas gaat?
De overgang naar leerjaar 2 in de homogene klassen hangt af van de resultaten van de leerling en in de dakpanbrugklassen van de resultaten en van het aantal adviezen voor een bepaald niveau.​

Op welk niveau wordt les gegeven in de ‘dakpanbrugklassen’?
In de dakpanbrugklassen wordt les gegeven op het hoogste niveau. Dus in de vwo-havo brugklas is dat op vwo niveau. In de toetsen zitten onderdelen op allebei de niveaus, zodat elke leerling een voldoende zou moeten kunnen halen.​

Wat is het verschil tussen vwo en tweetalig vwo?
Het vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar en is een prima vooropleiding voor de universiteit. Het tweetalig vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs met daar bovenop een opleiding tot (near)-native speaker Engels, binnen een op breed wereldburgerschap gerichte context. Ruim 50% van de vakken wordt in het Engels gegeven. In de bovenbouw ligt de focus op het aanleren van academische vaardigheden in een pre-universitaire IB opleiding. Een prima vooropleiding voor universiteiten in Nederland . in de rest van de wereld. 

Wat is het verschil tussen havo en vwo?
Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs, duurt 5 jaar en bereidt de leerlingen in principe voor op het Hoger Beroepsonderwijs. Een leerling doet examen in minimaal 7 vakken. Het vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, duurt 6 jaar en bereidt in principe voor op de universiteit. Een leerling doet examen in minimaal 8 vakken.

Zowel havo als vwo zijn theoretische opleidingen. Het tempo en het niveau op havo ligt lager dan op vwo. Een leerling kan met het havo-diploma doorstromen   naar leerjaar 5 van het vwo.

Wat is het verschil tussen havo en vmbo T?
Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs, duurt 5 jaar en bereidt de leerlingen in principe voor op het Hoger Beroepsonderwijs. Een leerling doet examen in minimaal 7 vakken.

Vmbo-T staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, duurt 4 jaar en bereidt de leerling voor op het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs).

Zowel havo als vmbo-T zijn theoretische opleidingen. Het tempo en het niveau op vmbo ligt lager dan op havo. Een leerling kan met het vmbo-diploma doorstromen naar leerjaar 4 havo.

Mijn kind heeft een vmbo T- advies. Voor welke brugklas moet ik aanmelden?
U kunt aanmelden voor een brugklas havo/vmbo-T of voor een brugklas vmbo-T/vmbo K. Kijkt u vooral wat de groepsleerkracht zegt over het niveau en naar het kind zelf. Is vmbo-T het maximale? Dan is havo waarschijnlijk niet haalbaar. Kies dan voor een brugklas vmbo-T/vmbo-K.

Is vmbo-T mogelijk en misschien wel meer? Dan zit havo er misschien wel in en is een havo/vmbo-T brugklas waarschijnlijk de beste keuze. 

Begeleiding

Hoe zorgt het Elde College ervoor dat de overstap van PO naar VO goed verloopt?
Wij willen onze leerlingen zo goed en zo snel mogelijk leren kennen. Daarom nemen we na aanmelding contact op met de groepsleerkracht om de leerling door te spreken, want hij/zij kent hen meestal al heel lang. Voor ons is dat een soort kennismaking, terwijl de leerling nog niet op onze school gestart is. We organiseren een kennismakingsmiddag vóór de grote vakantie, zodat we elkaar ook al een keer gezien hebben. Na de vakantie heeft de brugklasser drie keer per week een dagstart: de dag begint samen met de klas en de mentor, zodat alle vragen, zorgen of onduidelijkheden meteen aan bod kunnen komen.

Wie zorgt voor de begeleiding?
De begeleiding van een leerling is op de eerste plaats in handen van de mentor. Die zorgt voor een goed contact met de leerling en met de ouders. De mentor kan overleggen met de zorg coördinator, met de leerlingbegeleider, een orthopedagoog, een ambulant begeleider of de teamleider. Ook de vakdocenten zijn belangrijk bij de begeleiding. Zij informeren de mentor als hen iets opvalt, als er iets niet goed gaat in de les, als leerlingen zich lijken te vervelen of niet goed in hun vel zitten tijdens de lessen.

Ik heb vragen m.b.t. de begeleiding van mijn kind. Met wie kan ik die bespreken?
De mentor is het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit of is verdere toelichting nodig, dan is de teamleider de aangewezen persoon.

Organiseert de school ouderavonden?
Drie keer per jaar is er een driehoeksgesprek: een gesprek met ouders, mentor en leerling waarin de leerling de leiding heeft. Hij geeft aan waar hij trots op is, wat goed gaat en waar hij nog aan wil werken.

Op welke manier word ik geïnformeerd over de voortgang en het welbevinden van mijn kind?
U kunt thuis inloggen in Magister (leerlingvolgsysteem). Daar kunt u de vorderingen en de aan- of afwezigheid van uw zoon of dochter zien. De mentor neemt contact met u op als er iets te melden valt. In het driehoeksgesprek geeft uw zoon of dochter aan waar hij/zij trots op is, wat goed gaat en waaraan hij/zij nog aan moet werken. Natuurlijk neemt de mentor gedurende het jaar contact met u op als dat nodig is.

Hoe leert mijn kind het huiswerk plannen?
Tijdens de dagstart is plannen een belangrijk thema. Met behulp van de planningsagenda leren de leerlingen hoe ze het beste hun huiswerk, maar ook hun vrije tijd kunnen plannen. Ook vakdocenten besteden aandacht aan  planning en aanpak voor hun vak.

Onderwijs

Hoeveel lesuren per week staan in de agenda?
Gemiddeld hebben de brugklassen minimaal 28 uur en maximaal 30 lessen per week. De tweetalige brugklassen hebben extra uren Engels en drama. Voor hen geldt minimaal 30 en maximaal 32, 33 uur.

Zijn er veel toetsen en overhoringen?
Er zijn regelmatig overhoringen of toetsen (proefwerken) om te kijken of een leerling de stof snapt. Bij de bespreking in de klas ziet de leerling wat hij goed gedaan heeft en waar de aandachtspunten zitten. Een overhoring of toets is daarom lang niet altijd voor een cijfer. We streven ernaar om maximaal 2 cijfertoetsen per vak te hebben per periode. Er is een maximum van 1 toets per dag. Soms vallen die toetsen ongeveer in dezelfde week (maximaal 5 per week) en dan is het best wel veel. Plannen is daarom extra belangrijk.

Is er extra ondersteuning als mijn kind moeite heeft met een vak?
Het schooljaar bestaat uit 4 perioden. In elke periode zijn er steunlessen voor 1 of meerdere vakken: rekenen, taal, Nederlands, Engels, wiskunde of Frans.

Hoe zijn de resultaten van het Elde College?
De examenresultaten van het Elde College liggen altijd boven het landelijk gemiddelde. Het aantal leerlingen dat blijft zitten of tussentijds afstroomt is klein, relatief veel leerlingen halen een diploma boven hun binnenkomstniveau.

Welke keuzes zijn er mogelijk op de afdeling havo?
Op havo kan een leerling extra kiezen voor de ondernemersklas, voor het CAE (Cambridge Advanced English), voor een extra vak, voor een vak op een hoger niveau of om, in maximaal 2 vakken, eerder examen te doen (nu nog pilotfase).

Welke keuzes zijn er mogelijk op de afdeling vwo?
Bij de start kan een leerling natuurlijk kiezen voor het tweetalige vwo of het vwo. Behalve deze keuze zijn er nog andere mogelijkheden: econasium, het vak Research & Development, CAE (Cambridge Advances English), IB (International Baccalaureat), voor een extra vak, voor vervroegd examen in 2 vakken (nu nog pilotfase) en de leerling kan er (onder bepaalde voorwaarden) voor kiezen om niet alle lessen voor een vak te volgen, maar daarvoor in de plaats iets anders te doen (masterclass, online cursus universiteit etc.).

Werkt de school met lesboeken of met laptops?
Het Elde College kiest er heel bewust voor om te werken met laptops en met (les)boeken.

Wat gebeurt er als een leraar ziek is? Gaan de lessen dan wel door?
Als een docent ziek is wordt de les vervangen door een docentondersteuner. Leerlingen kunnen dan verder werken volgens planning en worden geholpen bij de aanpak of bij het begrijpen van de stof.

Wat gebeurt er als mijn kind ziek is? Kan het de lessen dan toch volgen?
Als een leerling ziek is blijft hij thuis om weer snel beter te worden. Als een leerling niet naar school kan, maar fit genoeg is om (een aantal) lessen te volgen, dan sluit hij online aan bij de klas. Zo kan hij toch meedoen met de les.

Zijn er tussenuren op school?
Leerjaar 1, 2 en 3 heeft geen tussen uren.

Hoe ziet het lesrooster er uit?
De lessen starten om 8.45 uur, behalve als de leerling een dagstart heeft. Die begint om 8.20 uur. Elke les duurt 50 minuten. Een brugklasser heeft maximaal les tot 15.25 uur. Op donderdag werken we met een verkort lesrooster en duren de lessen 40 minuten. Meestal zijn de leerlingen dan om 13.15 uur vrij.

Hoeveel huiswerk krijgt mijn kind per dag?
Als leerlingen goed meewerken tijdens de les is het huiswerk al voor een deel gedaan. Toch zal er, zeker als er een toets gepland is, wel 1 – 1,5 uur per dag gewerkt moeten worden.

Zorg

Mijn kind heeft dyslexie. Welke faciliteiten zijn er?
Leerlingen met dyslexie worden geholpen om te leren omgaan met deze beperking. Ze krijgen een faciliteitenkaart waarmee ze recht hebben op meer tijd bij een toets. Als het nodig is maken ze de toets via Claroread, zodat alle tekst wordt voorgelezen. Het is ook mogelijk om alle boeken auditief te maken.

Mijn kind heeft een specifieke zorgvraag. Met wie kan ik in gesprek gaan?
In dat geval stelt u uw vraag in een mail aan de zorgcoördinator (N.Heesterbeek@eldecollege.nl) of u vraagt een gesprek aan. Als een gesprek nodig is, is de zorgcoördinator in dat geval al op de hoogte van de specifieke vraag en kan ze dat meenemen in de voor bereiding van het gesprek.

Hoe is de leerlingbegeleiding georganiseerd?
Er wordt maatwerk geleverd. In eerste instantie door de mentor. Mocht deze problemen signaleren, dan neemt hij/zij zo spoedig mogelijk contact op met de zorgcoördinator. Daarna wordt samen met de ouders bekeken welke hulpvraag er is en hoe school hierin kan ondersteunen.

Mijn kind heeft faalangst. Is er begeleiding?
Ja, in de brugklas bieden we vanaf januari faalangstreductietraining aan.

Mijn kind heeft dyscalculie. Welke faciliteiten zijn er?
Een leerling met dyscalculie krijgt een faciliteitenkaart voor meer tijd. In bepaalde gevallen mag de leerling een “rekenkaart” gebruiken bij toetsen.

Tweetalig vwo

Wat zijn de criteria om in te kunnen schrijven voor tweetalig vwo?
Een leerling met een vwo/havo of een vwo-advies kan zich inschrijven voor tweetalig vwo. Belangrijk is dat een leerling er zin in heeft, een brede belangstelling heeft en een uitdaging aan durft te gaan. Een beetje taalgevoel is prettig, maar is geen voorwaarde.

Wat is tweetalig vwo?
Het tweetalig vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs met daar bovenop een opleiding tot (near)-native speaker Engels binnen een op breed wereldburgerschap gerichte context. Ruim 50% van de vakken wordt in het Engels gegeven. In de bovenbouw ligt de focus op het aanleren van academische vaardigheden in een pre-universitaire IB opleiding. Een prima vooropleiding voor universiteiten in Nederland en in de rest van de wereld.

Waarom zou ik voor tweetalig vwo kiezen?
Als je extra uitdaging wilt, geïnteresseerd bent in het hoe en waarom van dingen die in de wereld gebeuren, heel goed Engels wilt leren en extra voorbereid wilt worden op de academische aanpak van de universiteit… dan is het tweetalig vwo een uitstekende opleiding voor jou.

Heeft de school ook een tweetalige havo?
Op dit moment heeft het Elde College nog geen tweetalig havo. We zijn er wel mee bezig.

Hoeveel vakken worden Engelstalig gegeven?
Meer dan 50% van de vakken in leerjaar 1 wordt in het Engels gegeven.

Wat zijn de extra kosten?
Binnen het tweetalig vwo is de ouderbijdrage voor elk leerjaar € 450,-

Vinden leerlingen het tweetalig vwo moeilijk?
Voor de meeste leerlingen is het even wennen aan het Engels, maar dat gaat heel snel. Soms blijkt het tweetalig vwo toch te moeilijk, dan is overstap naar het vwo de beste keuze.

Kun je later nog instromen in het tweetalig vwo?
Later instromen in het tweetalig vwo is niet meer mogelijk, omdat het niveau van Engels dan te hoog is en niet meer ingehaald kan worden. Uitzondering natuurlijk voor een leerling die in een Engelssprekend land is geboren of en een vwo-niveau heeft.

Welke reizen maken de leerlingen in tweetalig vwo?
In de onderbouw zijn er reizen naar Engeland en Ierland en soms gaan de leerlingen op uitnodiging naar Denemarken of Finland. Het belangrijkste doel is taalverwerving (verfijnen van de kennis en vaardigheden in het Engels). In leerjaar 4 is er een uitwisseling met een Europees land (bijvoorbeeld Italië, Spanje, Griekenland). Leerjaar 6 sluit af met een gezamenlijke reis naar een land dat cultureel minder Europees is of lijkt: bijvoorbeeld Istanbul, Tallinn, Marrakesh.

Welke reizen zijn er voor de leerlingen havo en vwo?
In leerjaar 4 havo of vwo gaan de leerling een week naar het buitenland. Dat is een reis of een uitwisseling. In de overige leerjaren zijn er dagreizen bijvoorbeeld naar Luik, Lille en Aken.

Hoe duur zijn de reizen?
Een reis kost ongeveer € 400,-

Zijn er ook uitwisselingen?
Binnen het tweetalige onderwijs is er minimaal 1, maar bij voorkeur 2 uitwisselingen. In havo vinden vooral reizen plaats en in vwo proberen we altijd een uitwisseling te realiseren.

Naar welke bestemmingen in het buitenland gaan de leerlingen?
Dat is wisselend. Voor tweetalig vwo wordt een keuze gemaakt uit bijvoorbeeld Engeland, Ierland, Denemarken, Zweden, Duitsland, Finland, Turkije, Estland; voor leerjaar 4 havo en leerjaar 4 vwo wordt een keuze gemaakt uit bijvoorbeeld Italië, Spanje, Griekenland, Frankrijk, Engeland. 

Sportklas

Mag iedereen inschrijven voor de sportklas?
De sportklas wordt alleen in Schijndel aangeboden. Alle leerlingen die aanmelden voor het Elde College Schijndel kunnen zich hiervoor inschrijven. Er is een maximum van 100 leerlingen.

Wat gebeurt er als er te veel inschrijvingen zijn?
Als er teveel inschrijvingen zijn, dan moet er een selectie gemaakt worden. Dat gebeurt op basis van een korte motivatiebrief en een sportactiviteit. Leerlingen hoeven geen supertalenten te zijn; gemotiveerd en in basis sportief is voldoende. Als selectie van toepassing is krijgen ouders meer informatie hierover na afronding van de algemene aanmelding voor de brugklas.

Hoeveel extra tijd kost de sportklas?
Twee uur per week.

Op welke dagen worden de lessen gegeven?
Meestal op donderdag.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de sportklas?
Deelname aan de sportklas kost € 150,-

Musicalklas

Mag iedereen inschrijven voor de musicalklas?
De musicalklas wordt alleen in Schijndel aangeboden. Alle leerlingen die aanmelden voor het Elde College Schijndel kunnen zich hiervoor inschrijven.

Er is maximaal plaats voor 25 leerlingen in de musicalklas.

Wat gebeurt er als er te veel inschrijvingen zijn?
Als er te veel inschrijvingen zijn, dan moet er een selectie gemaakt worden. Dat gebeurt op basis van een korte motivatiebrief en een auditie. Leerlingen hoeven geen supertalenten te zijn; gemotiveerd en in basis creatief is voldoende. Als selectie van toepassing is krijgen ouders meer informatie hierover na afronding van de algemene aanmelding voor de brugklas.

Hoeveel extra tijd kost de musicalklas?
De leerlingen die deelnemen aan de musicalklas zijn daar twee uur per week mee bezig. In tijden van een voorstelling kan dat natuurlijk wel iets meer zijn.

Op welke dagen worden de lessen gegeven?
Musicalklas is op donderdagmiddag.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de musicalklas?
Deelname aan de musicalklas kost € 100,-

Aanmelding en toelating

Op welke dagen kan ik mijn kind aanmelden?
De aanmeldingen zijn op 2, 3 en 4 maart  van 14.00 – 16.30 uur en van 18.00 – 20.30 uur.

Waar vind ik het aanmeldformulier?
Het aanmeldformulier staat vanaf 1 februari op de site.

Wat moet ik meenemen bij de aanmelding?
Het geprinte en ondertekende aanmeldformulier en extra vragenlijst, het AAK formulier van de basisschool (indien ontvangen), eventuele rapporten of beschikkingen die niet via de basisschool gestuurd worden en die u met de school wilt delen. (Indien niet mogelijk om te printen, dan vult u de formulieren in tijdens het aanmelden).

Ik heb voor de aanmelding vragen. Bij wie kan ik die stellen?      
Vragen kunnen per mail naar de voorzitter van de toelatingscommissie gestuurd worden via info@eldecollege.nl

Ik ben het niet eens met het advies van de basisschool. Wat doet het Elde College dan?
Het Elde College kan het advies van de basisschool niet aanpassen. Ouders kunnen de leerling op een ander niveau aanmelden dan volgens het advies van de basisschool logisch zou zijn. Zij kunnen hun keuze toelichten in een mail of na ontvangst van de plaatsingsbrief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Kan ik bij de aanmelding ook aangeven dat mijn kind naar de sportklas of musicalklas wil?
Ja, op het aanmeldformulier kan men aankruisen of de leerling naar de sportklas of naar de musicalklas wil.

Wat doet de school nadat ik aangemeld heb?
De administratie neemt contact op met de basisscholen om de dossiers van de aangemelde leerlingen digitaal te importeren. Daarna gaan de leden van de toelatingscommissie de scholen bezoeken om de leerlingen door te spreken. In de vergaderingen van de toelatingscommissie wordt besloten in welke brugklas de leerling geplaatst wordt. Ouders ontvangen dit besluit in een brief. Ouders kunnen een bezwaarschrift indienen. Leerlingen ontvangen uiteindelijk een persoonlijke uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.

Wanneer krijgen we te horen of mijn kind geplaatst is?
De brieven worden verstuurd op 30 april 2021.

Kan ik bezwaar aantekenen?
Ouders kunnen bezwaar aantekenen door het bezwaarformulier dat op de site staat in te vullen en op te sturen.

Kan ik mijn kind op meerdere scholen aanmelden?
Ja, u kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden. Daar waar sprake is van loting (geldt niet voor het Elde College) is dat niet toegestaan. Indien u op meerdere scholen aanmeldt, dan is het wel heel prettig als u meteen afmeldt als uw kind op een andere school is aangenomen. 

Praktische vragen

Moet ik ouderbijdrage betalen?
Voor elk leerjaar is er een vrijwillige ouderbijdrage. De bedragen kunnen verschillen. De extra ouderbijdrage voor tweetalig vwo is verplicht.

Welke materialen heeft mijn kind nodig op de middelbare school?
Leerlingen ontvangen op de kennismakingsmiddag een brief met een overzicht van wat er nodig is aan materialen.

Moet ik een laptop kopen?
Leerlingen kunnen een laptop huren of kopen via de RentCompany. Meer informatie op de site.

Krijgt mijn kind een kluisje?
Er is voor alle leerlingen een kluisje.

Heeft de school een bewaakte fietsenstalling?
Ja, voor alle leerlingen. De brugklassen hebben een eigen bewaakte fietsenstalling.  

Heb je voor de gymlessen speciale kleding nodig?
Ja, voor de gymlessen moeten leerlingen en apart gymshirtje hebben. De sectie LO geeft aan hoe ouders het shirtje aan kunnen schaffen. Verdere informatie volgt later via de site.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS