Update donderdag 16 april

Na de meivakantie…
Op 21 april worden de scholen geïnformeerd over de voortzetting van de corona-maatregelen. Dan zal ook duidelijk worden of de sluiting van de scholen wordt voortgezet of dat deze na de meivakantie (gedeeltelijk) weer open gaan en onderwijs op locatie verzorgen.

Na de berichtgeving door het kabinet vindt intern overleg plaats en vervolgens worden medewerkers, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte.

Afronding schooljaar
In mei worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen tevens geïnformeerd over de afsluiting van het schooljaar en de bevorderingsnormen.

Op 16 april zijn de examenkandidaten van het vmbo via een brief voorzien van aanvullende informatie diplomering. Lees hieronder de brief:
 ​> Brief aanvullende informatie diplomering vmbo 

Update vrijdag 10 april

Op woensdag 8 april heeft minister Slob de Tweede Kamer en de scholen geinformeerd over de werkwijze m.b.t. de afronding van het examenjaar. De ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen examenklassen van het Elde College zijn vervolgens via Its Learning en per mail geïnformeerd. Heel veel succes voor onze examenkandidaten. Hieronder treft u de beide brieven aan.
Brief afronden examentraject en slaag-zakregeling vwo en havo 2020
Brief afronden examentraject en slaag-zakregeling vmbo 2020

Het  paasweekend staat voor de deur. Dit jaar vast anders dan u gewend bent. We wensen u en uw gezin toch fijne paasdagen.

Update woensdag 8 april
 

4 juni - Landelijke dag geslaagden 
Vanochtend heeft minister Slob bekend gemaakt dat op donderdag 4 juni de vlag uit mag bij alle geslaagden in heel Nederland. Op die manier wordt, ondanks de vreemde situatie, toch een collectieve feestdag voor de examenkandidaten georganiseerd.

Naar aanleiding van de brief die minister Slob vandaag gestuurd heeft, vinden op donderdag en vrijdag diverse overleggen op het Elde College plaats. Tevens zal de VO-raad op donderdagmiddag de VO-scholen verder informeren over de afronding van het examenjaar. De examencommissies en de sectordirecteuren leggen hun plannen m.b.t. de afronding van de schoolexamens voor aan de MR. Na goedkeuring zullen we zo snel mogelijk met de examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) communiceren over tijdpad, inhalen toetsen, herkansingen enz.

Wij vinden het erg fijn, dat nu duidelijkheid ontstaat voor onze examenkandidaten en wensen hen heel veel succes met de laatste loodjes!

Resultaten vragenlijst onderwijs op afstand
Vorige week hebben we een enquête afgenomen onder onze leerlingen over het Onderwijs of Afstand. 986 leerlingen hebben gereageerd. Wij hebben deze vragenlijst opgesteld om:

  • Een beeld te krijgen van de ervaringen van onze leerlingen m.b.t. onderwijs en begeleiding op afstand
  • De ervaringen van onze leerlingen te bespreken met mentoren en docenten
  • Verbeteringen door te voeren waar deze nodig, gewenst en mogelijk zijn.

Het algehele beeld dat naar voren komt is positief voor alle afdelingen en leerjaren van de school. Een korte samenvatting treft u hierbij aan:

Voortgang leerproces
De leerlingen geven aan dat zij de leerstof goed begrijpen en dat zij met vragen terecht kunnen bij hun docenten en klasgenoten. Ook ervaren veel leerlingen steun van hun ouder(s)/verzorger(s). Niet alleen bespreken ze het schoolwerk met hun ouders, ook kunnen zij thuis om uitleg vragen als ze een onderdeel van de leerstof echt niet begrijpen.

Voor de examenkandidaten is dat beeld iets anders. Zij overleggen wel met hun ouders, maar vallen minder op hen terug als ze moeite hebben met het bestuderen van de leerstof.

Voor de examenkandidaten is het ook moeilijker om te beoordelen of ze op schema lopen. Dat is begrijpelijk: in afwachting van de brief van minister Slob m.b.t. de afronding van de schoolexamens is er onzekerheid. Het is belangrijk dat zo spoedig mogelijk duidelijkheid ontstaat over het traject.

Met name de onderbouwleerlingen hebben een duidelijke dagindeling en -planning en werken in een vaste structuur. De bovenbouwleerlingen en zeker de examenklassen hebben een minder vaste dagindeling.

Vrijwel iedereen beschikt over een laptop of computer wanneer deze nodig is voor het schoolwerk en het leren (score 3.7 op schaal van 1 tot 4). Naast de laptop of computer gebruiken leerlingen ook hun werkboeken en studieboeken, waarbij opvalt dat de leerlingen uit de brugklassen die een eigen device hebben, meer digitaal werken en digitale methodes gebruiken.

De leerlingen beoordelen de instructie van de vakdocenten ook op afstand als ruim voldoende, 2.7 (schaal van 1 tot 4). Daarmee hangen ook de volgende aspecten samen: ‘ik kan beoordelen of ik de leerstof begrijp’(2.8) en ‘ik loop op schema met mijn schoolwerk (3.3).

Begeleiding
Uitgesproken positief zijn de leerlingen over de rol van hun mentor (op alle onderdelen score hoger dan 3.2 op schaal van 1 tot 4). Vrijwel alle leerlingen hebben regelmatig contact met hun mentor en deze informeert niet alleen naar de voortgang maar ook naar hun welbevinden.

Leerlingen nemen vaak ook zelf initiatief en stellen vragen aan hun mentor. Deze worden doorgaans snel beantwoord.

Belangrijke tips
Op dit moment wordt het noteren van het huiswerk in Its Learning niet door alle docenten consequent uitgevoerd waardoor het soms moeilijk is om een goed overzicht te hebben. De afspraak is dat docenten het huiswerk bij Taken noteren.

Daarnaast geven leerlingen aan dat ze de online lessen waarderen, maar niet altijd noodzakelijk achten. Zij zouden daar graag keuzes in maken en bijtijds weten op welk moment de online les verzorgd wordt.

De leerlingen vmbo-onderbouw en praktijkonderwijs stellen het erg op prijs dat ze duidelijke dagtaken hebben.

Ik wil weer naar school’ is ook een opmerking die we aantreffen bij de antwoorden. School is immers niet alleen een plek waar onderwijs verzorgd wordt, maar ook een ontmoetingsplaats waar je vrienden en klasgenoten treft.

Wij bespreken de uitkomsten van de vragenlijst met onze docenten en zetten, waar mogelijk, een verbetertraject in, maar hopen tevens dat op termijn een veilige situatie ontstaat en we de schooldeuren weer mogen openen. Want wij missen onze leerlingen en collega’s ook.

Update maandag 6 april
 

Vragenlijst onderwijs-op-afstand
Vandaag is de vragenlijst onderwijs-op-afstand gesloten en zijn we gestart met het verwerken van de resultaten. 50% van de leerlingen heeft de vragen beantwoord en ook de moeite genomen om Tips en Tops te formuleren. In de loop van de week berichten we over de conclusies en over de manier waarop het Elde College hierop anticipeert.

Duidelijkheid voor examenkandidaten
Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat we in de loop van deze week meer informatie kunnen verwachten voor de examenkandidaten. Waarschijnlijk zal minister Slob as woensdag een brief sturen naar de Tweede Kamer. Onderwerpen als: de nieuwe slaag/zak-regeling, de herkansingen (die verbetertoetsen genoemd worden) en de termijn waarop de schoolexamens afgesloten moeten worden zullen aan de orde komen. Deze informatie van de minister heeft enige tijd op zich laten wachten, omdat deze getoetst moesten worden aan het wettelijke kader.

Zodra de bespreking in de Tweede Kamer is afgerond, zullen de examencommissies van het Elde College de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) informeren over de werkwijze van de school waardoor we duidelijkheid kunnen bieden.

Telefoongesprek met de minister
Medio maart had het Elde College schriftelijk enkele vragen gesteld aan minister Slob en hem uitgenodigd om de school te bezoeken. Vorige week nam de minister zelf telefonisch contact op met de directie. Hij sprak zijn bewondering uit voor de manier waarop het Elde en de andere scholen in Brabant het onderwijs organiseren. De minister heeft toegezegd om in oktober 2020 de school te bezoeken. Hij zal dan met leerlingen en medewerkers in gesprek gaan en terugblikken op de periode waarin we ons nu bevinden.

Nieuwsbrief
U bent gewend om voor iedere vakantieperiode een Nieuwsbrief van ons te ontvangen. Aangezien wij de afgelopen weken intensief gecommuniceerd hebben, zullen wij eenmalig met deze traditie breken. U ontvangt op 17 april geen Nieuwsbrief, wel wordt onze berichtgeving via de site voortgezet.

21 april
Op (of rond) 21 april zal duidelijk worden of het kabinet de maatregelen tegen verdere verspreiding van het corona-virus zal verlengen. Mochten de maatregelen verdere gevolgen hebben voor de scholen dan wordt u daarover tijdens de vakantie door ons geïnformeerd.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS