Corona Archief berichtgeving 20 maart – 16 maart 2020

Update vrijdag 20 maart

De lente gaat bijna van start en wij bevinden ons in een uitzonderlijke situatie waarin onze gezondheid het allerbelangrijkste is. Inmiddels is de eerste schoolweek-op-afstand voorbij. Een moment om kort terug- en vooruit te blikken.

Onderwijs op afstand
Nu we vrijwel allemaal vanuit huis werken, hebben de teamleiders telefonisch en per mail intensief contact met de docenten en de mentoren. Zo krijgen we informatie over de voortgang van het onderwijs en over de manier waarop onze mentoren/coaches er ook vanaf afstand in slagen om de leerlingen te begeleiden. Wij zijn heel tevreden over de manier waarop we tot nu toe het onderwijs op afstand vorm hebben kunnen geven en krijgen daarover ook positieve feedback van u en onze leerlingen, echter we merken ook dat Its Learning, met name gedurende de piekuren van de dag, traag kan zijn. Vandaar dat we ons oriënteren op aanvullende mogelijkheden om de situatie te optimaliseren, zeker indien de scholen ook na 6 april nog dicht zouden blijven.

Het Elde College was al bezig met het opstellen van een projectplan voor de invoering van Microsoft Teams en de afdeling praktijkonderwijs is betrokken bij een pilot. Wij gaan nu na of we het project Microsoft Teams versneld kunnen implementeren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook tijd voor ontspanning
Natuurlijk is het ook belangrijk voor de leerlingen om gedurende de dag te ontspannen, even in beweging te komen of creatief bezig te zijn.
Tips voor gymessen thuis

Afronding schoolexamens
De examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn per mail en via Its Learning geïnformeerd over de manier waarop het schoolexamentraject wordt afgerond. Daarbij zijn ook strikte gedragsregels geformuleerd m.b.t. de aanwezigheid in de gebouwen en de lokalen. Wij gaan ervan uit dat we allemaal goed op elkaar letten en zorg zullen dragen voor elkaars veiligheid.

Stages
De stages gaan niet door. Dat geldt zowel voor de maatschappelijke stages als voor de beroepsstages vmbo/pro.

Een korte vooruitblik
Het is moeilijk om te voorspellen wat de toekomst ons zal brengen. Alle scholen zijn van mening dat de leerlingen geen nadeel mogen ondervinden van de huidige situatie: voor de examenkandidaten betekent dit, dat ze in de gelegenheid moeten zijn om hun diploma te behalen. Voor leerlingen in de overige leerjaren houdt dit in, dat bevordering naar het volgende leerjaar mogelijk moet zijn en dat eventuele achterstanden voorkomen of zo snel mogelijk opgelost moeten worden.

Wij willen benadrukken: maakt u zich geen zorgen over de gevolgen van deze (tijdelijke) schoolsluiting voor de toekomst van uw kind. De schoolbesturen en de minister trekken hierin gezamenlijk op en nemen weloverwogen beslissingen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat bevorderingsnormen worden aangepast of dat eindtermen worden gewijzigd.
 

Update donderdag 19 maart

Vandaag hebben de directie en examensecretarissen overlegd over het schoolexamentraject. Inmiddels is de organisatie daarvan rond. Ouders van de examenleerlingen hebben via de mail een brief ontvangen.
Bekijk de brief examenleerlingen (t)vwo en havo
Bekijk de brief examenleerlingen vmbo
 

Update woensdag 18 maart

Afronding schoolexamens
Op 17 maart heeft minister Slob besloten dat de schoolexamens van de examenkandidaten, ondanks de sluiting van de VO-scholen tot 6 april, doorgang moeten vinden. De directie van het Elde College heeft met de examensecretarissen besproken op welke manier de school dit organiseert.
In de periode 23 maart tot en met 3 april ronden de examenkandidaten vmbo en (t)vwo/havo de schoolexamens af. Daarbij hanteren beide onderwijssectoren een eigen planning en werkwijze, die toegespitst is op het specifieke onderwijsprogramma van de leerlingen. Daarnaast zijn protocollen opgesteld waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het maximale aantal leerlingen dat in het gebouw mag zijn, de persoonlijke afstand, de RIVM richtlijnen enz. Ouders en leerlingen worden hierover verder per mail en via Its Learning geïnformeerd.

Vragenuurtje
De school mag geen geen lessen geven of vragenuurtjes organiseren voorafgaand aan de afname van de examentoetsen.

Examenreglement
Het examenreglement blijft van kracht. Let o.a. op de afspraken mbt afwezigheidsmelding, gebruik hulpmiddelen enz.

Its Learning
Helaas blijkt dat de capaciteit van Its Learning gedurende de dag niet altijd toereikend is waardoor berichten vertraagd binnenkomen. Its Learning breidt de capaciteit zo veel mogelijk uit. Mocht de situatie zich langer voordoen, dan zal het Elde College alternatieven voor onderwijs op afstand organiseren. Wij blijven u hierover informeren.

Melden ziekte
Geef a.u.b. door wanneer uw zoon/dochter ziek is en geen tijd en aandacht kan besteden aan het schoolwerk. Op die manier blijven wij zicht houden op de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

BYOD
Het zou heel vervelend zijn als net in deze periode van schoolsluiting de device die bij The Rent Company gehuurd of gekocht is mankementen vertoont. The Rent Company zet de service voort. Leerlingen kunnen een defect melden, The Rent Company zorgt voor vervanging en reparatie.

Vragen
Heeft een leerling of ouder specifieke vragen mbt een vak, het lesprogramma of de begeleiding neem dan a.u.b. contact op met de vakdocent of de mentor.
 

Update dinsdag 17 maart 

Onze docenten hebben ervoor gezorgd dat de elektronische leeromgeving Its Learning voorzien is van een duidelijke planning en verwijzingen naar oefenmateriaal. Diverse aanvullingen zullen volgen. Doordat in heel Nederland onderwijs op afstand wordt georganiseerd en ook in andere bedrijfstakken veel mensen vanuit hun huis werken zijn de systemen soms traag. Its Learning heeft de capaciteit fors uitgebreid. Advies: gebruik bij het bekijken van de planning in Its Learning de laptop en niet de telefoon. Je krijgt op die manier een duidelijker overzicht.

Contactmomenten
Mentoren en coaches hebben minimaal 1 keer per week contact met de leerlingen. Zij zullen niet alleen informeren naar de studievoortgang maar ook naar het welbevinden.

PTA en centraal examen
Zojuist bereikte ons het bericht dat minister Slob de scholen voor de examenkandidaten wil openen. Aan de scholen is gevraagd om de schoolexamens (pta-toetsen) af te nemen en daarmee de voorbereiding voor het schoolexamen af te ronden.
Het is nog niet duidelijk of de centrale examens conform planning op 6 mei zullen starten. Morgen (18 maart) vindt overleg plaats tussen de examensecretarissen, betrokken docenten en de sectordirectie over de manier waarop het Elde College deze schoolexamens zal organiseren en in welk tijdsbestek. Meer informatie volgt.
Met betrekking tot de IB-examens voor de leerlingen tweetalig vwo 6 wachten we nog op informatie. Waarschijnlijk worden de examens verplaatst, nu ook de VS heeft besloten om de scholen te sluiten.

Kluisjes
Leerlingen hadden vandaag, dinsdag 17 maart, de gelegenheid om hun studiemateriaal uit hun kluisjes te halen. Daar hebben meer dan 100 leerlingen gebruik van gemaakt. Hierna is het voor leerlingen tot 6 april niet meer mogelijk om in de gebouwen te komen. Wij zullen volgende week alle kluisjes controleren en alle bederfelijke materialen die achtergebleven zijn verwijderen.

Leenlaptop
Tot woensdag 18 maart (sluitingstijd 10.00 uur) kunnen leerlingen via info@eldecollege.nl een aanvraag indienen voor een leenlaptop. Na het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst door de ouders mogen de leerlingen deze laptop thuis gebruiken tot de school weer opent.

Opvang
Aan de onderwijsinstellingen is gevraagd om de deuren open te houden voor de kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Tot op heden hebben wij geen aanmeldingen.

Bijzondere initiatieven
Intussen zijn er wereldwijd diverse bijzondere initiatieven, o.a. met betrekking tot onderwijs op afstand. Op onze site zullen we leuke ideeën en links plaatsen. Een heel bijzonder initiatief vindt vanavond plaats: om 20.00 uur applaudisseert Nederland voor de Zorghelden. Een meer dan welverdiend applaus! Wij doen mee.
 

Update maandag 16 maart

Het Elde College is, net als alle andere scholen, verplicht om te sluiten tot 6 april. Dat betekent dat wij op school geen lessen meer mogen verzorgen, ook niet aan kleine groepen, en geen toetsen of examenonderdelen af mogen nemen.

PTA-toetsen en examens
De scholen worden in de loop van de week geïnformeerd over de afronding van het PTA (de schoolexamens, digitale examens en cspe’s). Op dit moment adviseren wij onze examenkandidaten met klem om te blijven studeren, zich voor te bereiden op de toetsen en de adviezen van de vakdocenten op te volgen. Gebruik daarvoor o.a. de oefenexamens en de examenbundels. Stel concrete vragen aan je docenten via Its Learning.
Zodra wij meer informatie hebben over de momenten waarop wij weer examentoetsen af mogen nemen zullen wij direct met alle betrokkenen communiceren.

Overige leerjaren
Ook voor de overige leerjaren verzorgen wij onderwijs op afstand. Het uitgangspunt daarbij is, dat alle leerlingen voldoende leerstof en oefenstof hebben en daarbij op afstand ondersteund worden door hun docenten. Deze communiceren via Its Learning en beantwoorden ook de vragen van de leerlingen.
De mentoren/coaches nemen minimaal 1 keer per week contact op met de mentorleerlingen en vragen naar de voortgang van het leerproces, maar zeker ook naar het welbevinden. Natuurlijk kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de mentor.

Alle spullen thuis om verder te studeren?
Eerder hebben wij de leerlingen gevraagd om alle studiemateriaal uit de kluisjes mee naar huis te nemen. We voorzagen immers een sluiting van de scholen. Helaas hebben niet alle leerlingen daaraan gehoor gegeven. Heb je nog studiemateriaal in je kluisje (werkboeken, theorieboeken) handel dan als volgt:

  • Je kunt tot dinsdag 17 maart 10.00 uur een mail sturen naar info@eldecollege.nl. Leerlingen mogen slechts in kleine groepjes binnen zijn, daarom krijg je per mail een bericht hoe laat je naar de school mag komen en hoe lang je binnen mag blijven. (let op: alleen studieboeken, niet gymspullen enz.). Dit geldt voor beide locaties.

Enkele leerlingen beschikken wellicht niet over een device. De school kan tijdelijk een beperkt aantal laptops beschikbaar stellen. Stuur een bericht naar info@eldecollege.nl waarin je vermeldt:

  • Naam, klas en leerlingennummer
  • Wel/niet een device beschikbaar in het gezin
  • Waarom laptop van school nodig
  • Insturen van deze mail kan tot woensdag 18 maart 10.00 uur

We verdelen de laptops over de leerlingen die deze aanvragen. Daarbij hebben examenkandidaten voorrang. Een bruikleenovereenkomst dient door een van de ouder(s)/verzorger(s) te worden ondertekend. Vervolgens krijg je bericht wanneer je de laptop op kunt halen.

Sociale afstand
De beslissing om de scholen in ieder geval tot 6 april te sluiten is een ingrijpende voorzorgsmaatregel. We zijn in de komende periode voor wat betreft onze gezondheid zeer van elkaar afhankelijk: voorkomen van verspreiding.

Vermijd sociaal contact en blijf de hygiëne maatregelen van RIVM opvolgen. Wij wensen iedereen veel succes en een goede gezondheid.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS