Corona Archief berichtgeving 15 maart – 9 maart 2020

Update zondag 15 maart

Wellicht bent u ervan op de hoogte dat vandaag (zondag 15 maart) landelijk overleg plaatsvindt over de maatregelen m.b.t. het coronavirus. In afwachting van het definitieve besluit dat we in de loop van de middag of avond verwachten, heeft de directie van het Elde College het volgende besloten:

 • Alle leerlingen blijven maandag 16 maart de gehele dag thuis.
 • De examenkandidaten wordt geadviseerd om thuis verder te gaan met de voorbereiding van hun PTA-toetsen.
 • In de loop van maandagmiddag volgt meer informatie en wordt gecommuniceerd met alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
 • Dan volgt o.a. de meest actuele informatie over de voortgang van de PTA-toetsen en het onderwijs in de overige leerjaren.

Wij gaan ervan uit, dat gezien de leeftijd van onze leerlingen de opvang (i.v.m. de lessen die maandag komen te vervallen) niet tot onoverkomelijke problemen leidt. Ouder(s)/verzorger(s) die een vitale functie hebben (in de zorg, bij de politie enz.) en bij wie dit wel tot problemen leidt, kunnen per mail contact opnemen met de sectordirecteur.

Heeft u dringende vragen of opmerkingen dan kunt u deze per mail stellen aan:

Dhr. G. Spijkers, sectordirecteur vmbo/pro en locatie Sint-Michielsgestel, g.spijkers@eldecollege.nl.
Mw. T. Michon-Janssen, sectordirecteur (t)vwo/havo, t.michon@eldecollege.nl

In het geval van ernstige calamiteiten kunt u contact opnemen via het noodnummer van het Elde College: 0612032073.
 

Update vrijdag 13 maart

Gisteren heeft het kabinet besloten dat scholen in Nederland open blijven. Dat is vanochtend nogmaals bevestigd door minister Slob. Het Elde College handelt conform dit besluit, maar houdt tevens rekening met de mogelijkheid dat de scholen (net als in enkele andere Europese landen) voor bepaalde tijd tot sluiting over moeten gaan. Mocht dat het geval zijn, dan wordt direct met alle betrokkenen gecommuniceerd. Als de school zou sluiten, betekent dat niet dat het onderwijs stopt, maar in dat geval zullen we overgaan op onderwijs op afstand waarbij Its Learning het belangrijkste communicatiemiddel is. Wij vragen onze leerlingen dan ook om hun studie- en werkboeken niet achter te laten in hun schoolkluisjes.

Ook in de huidige situatie geldt: het leerproces gaat door, ook bij afwezigheid van docenten. Via It's Learning wordt de leerstof aan de orde gesteld en kunnen vragen geformuleerd worden.

Op social media wordt gesuggereerd dat een van onze leerlingen besmet zou zijn met het coronavirus. Wij zijn noch door ouder(s)/verzorger(s) noch door de GGD geïnformeerd over een besmetting en gaan ervan uit dat sprake is van een gerucht.

Wij verzoeken leerlingen die (lichte) gezondheidsklachten hebben of in contact zijn geweest met iemand die besmet is, thuis te blijven en de school te informeren.

Heeft uw zoon/dochter een zwakke weerstand of een chronische ziekte overleg dan met uw huisarts en ga na of het verstandig is om de school te blijven bezoeken.

Voor de periode tot 4 april geldt:
- Er vinden geen externe activiteiten, uitstapjes, bedrijvenbezoeken etc. plaats.
- Ook de stages zijn geannuleerd. De stagebegeleiders zorgen voor vervangende opdrachten.
- De ouderavonden en informatieavonden komen te vervallen. Is overleg gewenst, dan vindt dat telefonisch plaats.
- De gemeente Meierijstad heeft alle sportaccommodaties gesloten. Ook de lessen LO van het Elde College komen daardoor te vervallen, het lesrooster wordt aangepast.
- We beperken het aantal toetsen en focussen op de afronding van de basisstof aan het einde van het schooljaar waardoor we de doorlopende leerlijn kunnen waarborgen.
- De PTA-toetsen van examenleerlingen gaan door volgens rooster. Wij voorzien meer afwezigen en zullen een duidelijk inhaalschema opstellen.
- Vanaf aanstaande maandag pauzeren de leerlingen niet in de aula’s maar in de lokalen. Bij het begin van de pauze gaan zij naar het lokaal waar de volgende les gegeven zal worden en zij houden daar pauze.
 

Update donderdag 12 maart

Zojuist heeft premier Rutte in een persconferentie aangegeven dat het kabinet extra maatregelen neemt om besmetting met het coronavirus verder te voorkomen. Niet alleen aan de inwoners van de provincie Brabant, maar aan alle inwoners van Nederland wordt gevraagd om:

 • thuis te blijven bij (lichte) gezondheidsklachten
 • sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden
 • geen bezoek te brengen aan kwetsbare en/of oudere personen
 • te letten op hygiëne

Daarnaast worden evenementen, sportwedstrijden en andere bijeenkomsten waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn afgelast. Ook musea, theaters en openbare gebouwen zullen sluiten. Op HBO-opleidingen en universiteiten worden grootschalige hoorcolleges online verzorgd. Het onderwijs vindt doorgang. Basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO-scholen dienen open te blijven en het onderwijs conform planning te verzorgen. Voor de leerlingen van het Elde College betekent dat:

 • Blijf thuis wanneer je ziek bent ook wanneer sprake is van lichte gezondheidsklachten
 • Let goed op hygiëne (hoesten in de kom van je elleboog, regelmatig en goed handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken)
 • Schud geen handen

De continuïteit van het onderwijs staat voorop, waarbij wij bijzondere aandacht hebben voor de examenkandidaten. De toetsweek (Elde week 3) gaat door conform planning. Met leerlingen die i.v.m. (lichte) klachten afwezig zijn en PTA-toetsen missen, worden duidelijke afspraken gemaakt om deze op korte termijn in te halen. Het PTA dient voor de aanvang van het centraal examen compleet te zijn.

Afmelden i.v.m. ziekte graag volgens de daarvoor vastgestelde procedure. Het is belangrijk dat leerlingen die met (lichte) klachten thuis zijn hun leerproces voortzetten. Daarbij is It's Learning leidend voor de leerstofplanning. Docenten zijn via It's Learning bereikbaar en zijn zeker bereid vragen te beantwoorden of extra uitleg te geven.

Het Elde College heeft niet alleen alle reizen en uitwisselingen geannuleerd, maar ook alle activiteiten waarbij externen betrokken zijn en alle bezoeken van bedrijven, instellingen, musea enz. In ieder geval tot 4 april ligt de focus volledig op lessen en toetsen.

Ook een aantal docenten is afwezig ivm (lichte) klachten, waardoor diverse klassen geen compleet lesrooster hebben. Indien het aantal lesuren voor een klas zeer beperkt is, wordt hierover tijdig gecommuniceerd en wordt die dag overgegaan op onderwijs op afstand.

Vanavond zal de veiligheidsregio Brabant extra maatregelen voor onze provincie communiceren. Wij houden rekening met de mogelijkheid dat de scholen op enig moment voor bepaalde tijd gesloten worden. Hiervoor hebben wij draaiboeken opgesteld. Mocht deze situatie zich voordoen dan informeren wij u zo spoedig mogelijk. Ook dan staat voor ons voorop:

 • Optimale voorbereiding van de examenkandidaten
 • Voor alle overige leerjaren afronding van het basisprogramma per vak voor de start van de zomervakantie.

Wij hopen van harte dat de verdere verspreiding van het coronavirus door bovenstaande maatregelen voorkomen wordt. Ook wensen wij alle leerlingen en medewerkers die afwezig zijn i.v.m. klachten veel beterschap.
 

Update woensdag 11 maart

Dagelijks vindt op het Elde College intern overleg plaats en is overleg met verschillende instanties in verband met de ontwikkelingen mbt het coronavirus. De Brabantse burgemeesters hebben de inwoners van de provincie opgeroepen om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.  Daarnaast is het verzoek om ook met lichte klachten thuis te blijven om verdere besmetting met het virus te voorkomen.

Het aantal (preventieve) ziekmeldingen van docenten en van leerlingen neemt toe. Dit betekent het volgende:

 • sommige klassen hebben geen aaneengesloten lesrooster. De leerlingen dienen wel op school te blijven en kunnen onder toezicht doorwerken.
 • De roostermakers proberen waar mogelijk een aaneengesloten rooster samen te stellen.
 • De docenten die (preventief) afwezig zijn, communiceren via It's Learning met hun leerlingen. Daarbij houden zij de planning van de leerstof aan en beantwoorden zij tevens vragen.

De leerlingen die met lichte klachten preventief thuis zijn, kunnen zelfstandig verder werken conform planning en bij vragen via It's Learning contact opnemen met hun docent.

We hebben speciale aandacht voor onze examenkandidaten, de voorbereiding voor de toetsweek en de eindexamens. De toetsen gaan vooralsnog door conform planning. Met betrekking tot de overige leerjaren focussen we op het basisprogramma en is onze inzet om de doorlopende leerlijn en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen.

Gisteren  hebben de ouders en de leerlingen bericht ontvangen over het annuleren van de reizen en uitwisselingen. Dit besluit was het directe gevolg van de opdracht om sociale contacten te beperken. Wij zijn met de diverse reisorganisaties in gesprek over de mogelijkheden tot omboeken van deze reizen. Zodra wij meer weten, zullen we alle betrokkenen informeren.
 

Update dinsdag 10 maart

Reizen en uitwisselingen t/m 4 april geannuleerd
Het Elde College heeft besloten om alle reizen/uitwisselingen tot en met 4 april 2020 te annuleren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen negatief reisadvies voor onze bestemmingen, echter aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant is verzocht om zo veel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Dit verzoek is minimaal een week van kracht.

Door de reizen/uitwisselingen te annuleren, gaan wij in op het verzoek vanuit het ministerie. Daarnaast kunnen wij op dit moment niet overzien of wij voldoende begeleiders voor alle reizen/uitwisselingen in kunnen zetten, omdat aan docenten en leerlingen is gevraagd niet naar de school te komen bij gezondheidsklachten, ook indien deze zeer licht zijn. Het aantal ziekmeldingen neemt daardoor fors toe.
Bovenstaande maatregel is gecommuniceerd naar alle betreffende ouders/verzorgers.

Onderwijs via elektronische leeromgeving
De school houdt rekening met een scenario waarbij het RIVM, het ministerie of de gemeente besluiten dat scholen (voor een korte periode) gesloten worden. Mocht dat gebeuren, dan zullen we het onderwijs zo veel mogelijk op afstand verzorgen via de elektronische leeromgeving It’s Learning en Studiemeter (Praktijkonderwijs). We vragen onze leerlingen om iedere dag al hun studiemateriaal uit hun kluisjes mee te nemen naar huis en geen enkel studie- of werkboek in het kluisje achter te laten.

Ouderavonden en overige bijeenkomsten
De geplande ouderavonden die volgende week gepland staan gaan vooralsnog gewoon door. Mocht dit wijzigen, dan wordt u tijdig geinformeerd. Bijeenkomsten -buiten de schoolse aangelegenheden- in de school waar grote groepen mensen bij aanwezig zijn gaan niet door, bijvoorbeeld de filmavond bij het vmbo van aanstaande donderdagavond. Ouders van deze leerlingen worden hierover geïnformeerd.
 

Update 9 maart

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een onderzoek gestart naar de verspreiding van het coronavirus in Noord-Brabant. Op korte termijn verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen. Tot die tijd geldt voor Noord-Brabant het advies: ben je verkouden, hoest je of heb je koorts: blijf dan thuis en beperk de sociale contacten.
Ook aan leerlingen en medewerkers wordt gevraagd om thuis te blijven als er klachten zijn. Wanneer er geen sprake is van klachten, kunnen leerlingen en medewerkers gewoon naar school komen. De lessen gaan in principe door. Wij voorzien echter enige lesuitval. Aan onze medewerkers is gevraagd om via It’s Learning contact te houden met de leerlingen en er zorg voor te dragen dat het leerproces op afstand doorgang kan vinden.

Ziekmelden zoon/dochter
Ziekmelden van leerlingen verloopt via de reguliere procedure. Het is gewenst om door te geven of u uw kind ziekmeldt met lichte klachten conform de voorschriften van het RIVM of dat uw zoon/dochter een duidelijke zieke indruk maakt.
In het geval dat een leerling tijdens de schooldag een zieke indruk maakt, (dan) wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Voorzorgsmaatregelen
Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, zijn de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
- was je handen regelmatig
- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi gebruikte zakdoekjes in de prullenbak
- handen schudden: even niet

Onze school neemt maatregelen om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving. Uiteraard wordt gezorgd voor voldoende zeep en papieren handdoekjes en wordt extra aandacht besteed aan de schoonmaak. Als er geen gezondheidsklachten zijn dan kunnen leerlingen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus is geconstateerd gewoon naar school. Worden er gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten of koorts) geconstateerd, dan moeten zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en zich ziek melden. Wij vragen iedereen die is teruggekeerd uit een van de risicogebieden of contact heeft gehad met een mogelijk besmet persoon om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus.

Meerdaagse schoolreizen en uitwisselingen
Natuurlijk staat veiligheid voorop. Zowel voor onze leerlingen als voor onze begeleiders. Volgens planning vinden de meerdaagse schoolreizen en uitwisselingen eind maart plaats. We kunnen nu nog niet voorzien of deze door kunnen gaan. De uitwisselingen waarbij scholen uit het buitenland het Elde College bezoeken zijn geannuleerd.

Bijeenkomsten op het Elde College
De geplande voorlichtingsavonden voor de meerdaagse reizen en uitwisselingen gaan gewoon door omdat er nog geen besluit is genomen. Tijdens deze voorlichtingsavonden wordt u niet alleen geïnformeerd over de inhoud van de reis/uitwisseling maar ook over de mogelijke scenario’s waar de school rekening mee houdt. Tevens zijn intakegesprekken voor de groepen nieuwe leerlingen ( bijvoorbeeld tvwo) gepland, ook deze vinden doorgang. Is er sprake van lichte klachten dan adviseren wij u om de school niet te bezoeken en maken wij een andere afspraak met u.

Communicatie via speciale webpagina
Wij beseffen dat de situatie dagelijks kan wijzigen en zullen u daarom steeds kort informeren via deze webpagina. Wij verzoeken u om de berichten dagelijks actief te volgen op de site.

Vragen
Heeft u ondanks bovenstaande nog vragen, neem dan contact met ons op via info@eldecollege.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio
RIVM
>GGD Hart van Brabant
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nieuwsarchief Coronavirus
Bekijk het nieuwsbericht over het Coronavirus dat op 1 maart op de site is geplaatst
Bekijk de brief die op 2 maart naar alle ouders/verzorgers is gemaild


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS