Over ons

Het Elde College is een brede scholengemeenschap, gevestigd in Schijndel en Sint-Michielsgestel. We hebben alle typen voortgezet onderwijs in huis: van tweetalig vwo tot praktijkonderwijs. Omdat we kleinschalig zijn georganiseerd voelt het Elde College snel vertrouwd. Docenten kennen de leerlingen en andersom. Het Elde College wordt ervaren als een fijne school waar leerlingen en medewerkers in een veilig schoolklimaat kunnen leren en werken. De betrokkenheid is groot en er wordt hard en met hart gewerkt.

Missie

Het Elde College is de enige instelling voor voortgezet onderwijs in Schijndel en de enige brede scholengemeenschap in de regio. Het Elde College heeft zichzelf als opdracht om het voortgezet onderwijs op Rooms-Katholieke grondslag in deze regio in stand te houden en daarvoor samen met andere instellingen met een eenzelfde doel.

Elke Leerling Doet Ertoe

Het Elde College gaat ervan uit dat elk mens uniek is en gelijkwaardig is aan alle andere mensen. Elk mens is creatief en heeft talenten ontvangen om deze te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, om te worden wie je bent. Deze talenten zijn persoonlijk en tegelijkertijd kunnen we ze ontwikkelen door ze in te zetten ten behoeven van de mensen om ons heen, ten behoeve van het algemeen welzijn van onze samenleving. Op deze manier leren wij van én met elkaar. Elk mens heeft een vrije wil om keuzes te maken én om verantwoordelijkheid te nemen voor die keuzes. We beseffen ook dat niemand perfect is. We mogen leren van onze fouten en zijn altijd op zoek naar vooruitgang en verbetering. Het uniek zijn én de gelijkwaardigheid vormt de basis van onze slogan: Elke Leerling Doet Ertoe.

Visie

Op basis van het hierboven beschreven mensbeeld is de visie van het Elde College samengesteld. Deze visie is de richting waarin het Elde College zich de komende jaren gaat bewegen:

 • Op het Elde College is elke leerling eigenaar van zijn/haar eigen leerdoelen en het leerproces dat tot die leerdoelen leidt en wordt hierbij ondersteund door de docenten en ouders.
 • Het onderwijs leidt tot goede onderwijsresultaten en een brede persoonsvorming om met zelfvertrouwen in de samenleving te staan.
 • Het onderwijs zet aan tot kritisch nadenken en ethisch handelen; leerlingen en medewerkers zijn in staat om uit vrije wil te kiezen voor het ‘goede’ en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes.
 • Het onderwijs vindt plaats in een veilige leer- en werkgemeenschap waar aandacht en waardering is voor elkaar, waar we ook leren van het maken van fouten en waar we elkaar helpen om te worden wie we zijn.
   

Vijf strategische ambities

Op basis van de missie en visie heeft het Elde College voor de periode 2017-2022 de volgende vijf strategische ambities benoemd:

 1. Eigenaarschap: op het Elde College zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerdoelen en nemen de verantwoordelijkheid voor het daarbij behorende leerproces, ondersteund door docenten, ouders en medeleerlingen.
 2. Resultaatgerichtheid: op het Elde College behaalt elke leerling goede onderwijsresultaten passend bij zijn/haar capaciteiten. De leerling kan hierbij gebruik maken van een flexibel kernprogramma. De onderwijsopbrengsten liggen op of boven de norm van de Inspectie van het Onderwijs. Het Elde streeft voor elke opleiding naar de kwalificatie ‘goed’ van de Inspectie van het Onderwijs.
 3. Brede persoonsvorming: op het Elde College ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun persoonlijke talenten, leren kritisch na te denken en ethisch verantwoord te handelen. Hiertoe gaan wij een verrijkend keuzeprogramma ontwikkelen.
 4. Professionele ontwikkeling: op het Elde College zijn medewerkers eigenaar van hun professionele ontwikkeling, van hun bevlogenheid en passie voor het vak en van hun interesse in de leerling. Medewerkers maken gezamenlijk optimaal gebruik van de professionele ruimte.
 5. Samenwerking: op het Elde College werken teamleden, teams en sectoren nauw en intensief met elkaar samen. De samenwerking heeft tevens betrekking op driehoek ‘leerling-school-ouders/verzorgers’: ouders/verzorgers zijn mede-eigenaren van de leerdoelen en het leerproces van hun kind(eren), educatief partnerschap. Het Elde College werkt ook samen met externe partijen die de realisatie van de strategische ambities en de continuïteit verder kunnen waarborgen.

  > Bekijk meer over onze strategische beleidsperiode

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS