Kwijtscheldingsregeling

Indien er sprake is van betalingsonmacht, hetgeen aangetoond kan worden aan de hand van te verifiëren bescheiden, kan een verzoek ingediend worden tot kwijtschelding. Hiermee bedoelen we documenten waaruit onomstotelijk blijkt dat de betalingsonmacht vaststaat (voorbeelden zijn: een verklaring van de Gemeente waaruit blijkt dat iemand een bijstandsuitkering geniet en een document waaruit blijkt dat een schuldsaneringsregeling getroffen is). Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u een schriftelijk (mail) kwijtscheldingsverzoek in te dienen via ouderbijdrage@eldecollege.nl.

De sectordirecteur beoordeelt elke situatie afzonderlijk en neemt een besluit over toepassing van deze regeling. Ouders kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS