Extra ouderbijdrage voor twvo

Algemene voorwaarden en afspraken
Het tvwo biedt door kwalitatief hoogwaardig tweetalig onderwijs leerlingen de mogelijkheid om in zo breed mogelijke zin bij te dragen aan een steeds internationaler wordende samenleving. Het biedt de mogelijkheid om te reflecteren op een toekomstige rol in internationaal verband als een goed voorbereide, internationale burger.

Het Europees Platform vat het als volgt samen: “de tweetalige opleiding heeft tot doel het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context”.

Het Elde College wil deze doelstellingen graag realiseren. Daarvoor is een gevarieerd aanbod aan activiteiten, internationale contacten en reizen noodzakelijk. Bekostiging van deze activiteiten is alleen mogelijk dankzij de extra bijdrage van de ouders.

Bij inschrijving en plaatsing in het tvwo verplicht de ouder zich tot het betalen van de extra ouderbijdrage. De kosten per jaar zijn € 450,-.

Besteding van de gelden

De extra inkomsten vanuit de ouderbijdrage worden volledig besteed aan uitgaven ten behoeve van de tweetalige leerlingen. We onderscheiden gastlessen/gastsprekers, workshops/projecten, leerlingactiviteiten/excursies/ internationale contacten en reizen/trips. Daarnaast zijn er ook overige kosten: kosten voor extra diploma- of certificaatuitreikingen, extra uitgaven CAE en IB, examenkosten IB, lidmaatschap Europees platform, lidmaatschap nationaal en regionaal netwerk, lidmaatschap International Baccalaureate Organisation, extra lessen Engels en extra leermiddelen voor de Engelstalige vakken.

De extra uren voor de docenten en de kosten voor scholing en bijscholing, near native taalniveau en vakgericht taalonderwijs (CLIL), worden niet in rekening gebracht.

Tekorten en restanten

De ouderbijdrage is hetzelfde voor elk leerjaar en bedraagt € 450,-. De ouderbijdrage wordt in principe volledig aan het betreffende leerjaar besteed, waarbij in leerjaar 1 en 2 een bedrag gespaard wordt voor de grotere uitgaven in leerjaar 3 en in leerjaar 4 en 5 voor de extra uitgaven in leerjaar 6. Daarnaast wordt het grootste deel van de kosten van het IB examen verrekend in leerjaar 5.

Terugbetaling

Normaal gesproken worden alle geplande activiteiten gerealiseerd of vervangen door alternatieve activiteiten. Dat betekent dat er geen geld terugbetaald wordt. Ook niet als uw zoon/dochter niet heeft deelgenomen aan een bepaalde activiteit, excursie of reis, want de school heeft de onkosten toch moeten maken.

Echter: indien een geplande reis vervalt (en niet vervangen wordt door een andere reis), wordt het daarvoor gereserveerde bedrag teruggestort.

Als een leerling in leerjaar 1 of 2 overstapt naar een ander niveau of naar een andere school, wordt alleen het gespaarde geld in leerjaar 1 en/of 2 terugbetaald (€ 50,- per leerjaar).

Als een leerling in leerjaar 4 of 5 overstapt of de school verlaat, dan wordt alleen het gespaarde geld in leerjaar 4 en/of 5 terugbetaald (€ 50,- per leerjaar).

De school sluit geen annuleringsverzekering af voor de reizen. Als u toch verzekerd wilt zijn voor het geval uw zoon/ dochter een reis niet mee kan maken, moet u zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

Verantwoording van de uitgaven

Ouders krijgen jaarlijks in oktober een overzicht van alle geplande activiteiten, excursies en reizen voor het lopende schooljaar. Er wordt geen gedetailleerd overzicht van alle inkomsten en uitgaven verstrekt.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS