Extra ouderbijdrage voor twvo

Het tweetalig vwo biedt door kwalitatief hoogwaardig tweetalig onderwijs leerlingen de mogelijkheid om in zo breed mogelijke zin bij te dragen aan een steeds internationaler wordende samenleving. Het biedt de mogelijkheid om te reflecteren op een toekomstige rol in internationaal verband als een goed voorbereide, internationale burger. Het Nuffic vat het als volgt samen: “de tweetalige opleiding heeft tot doel het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context”.

Het Elde College wil deze doelstellingen graag realiseren. Daarvoor is een gevarieerd aanbod aan activiteiten, internationale contacten en reizen noodzakelijk. Het aanbieden van dit extra aanbod is volledig afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage voor tweetalig vwo.

Besteding van de gelden

De extra inkomsten vanuit de ouderbijdrage worden volledig besteed aan uitgaven ten behoeve van de tweetalige leerlingen. We onderscheiden gastlessen/gastsprekers, workshops/projecten, leerlingactiviteiten/excursies/ internationale contacten en reizen/trips. Daarnaast zijn er ook overige kosten: kosten voor extra diploma- of certificaatuitreikingen, extra uitgaven ten behoeve van Cambridge Advanced English (CAE) en het International Baccalaureate (IB), extra lessen Engels en extra leermiddelen voor de Engelstalige vakken.

De taakuren voor de docenten en de kosten voor scholing en bijscholing, near native taalniveau en vakgericht taalonderwijs (CLIL), worden niet in rekening gebracht.

Het aanbod van tweetalig vwo is volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdrage. Als deze inkomsten uit de ouderbijdrage onvoldoende blijken te zijn om het aanbod te kunnen financieren, bestaat de mogelijkheid dat activiteiten of programma’s mogelijk collectief niet doorgaan. Ook kan hierdoor op termijn het aanbieden van tweetalig vwo in gevaar komen.

Hoogte ouderbijdrage

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Elde College heeft met de ouderbijdrage ingestemd. Vanaf schooljaar 2021 – 2022 zal de ouderbijdrage voor leerlingen per leerjaar worden bepaald aan de hand van de activiteiten en reizen die in het betreffende schooljaar zijn gepland. Ouders ontvangen hiervoor in oktober een overzicht. Dit betekent dat de ouderbijdrage per schooljaar kan fluctueren en met name in schooljaar 3, 5 en 6 hoger zal liggen. De gemiddelde ouderbijdrage per schooljaar zal ongeveer € 475,- bedragen. 

Regelingen

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dit betekent dat leerlingen te allen tijde kunnen deelnemen aan het extra aanbod, ook als u niet betaalt. In dat geval gaan we hierover met u in gesprek.

Voor de betaling van de ouderbijdrage zijn de volgende regelingen van kracht:

  • Gespreide betaling: u kunt de ouderbijdrage in termijnen aan ons voldoen. Dit kunt u aangeven bij het accepteren van de factuur in WIS Collect. Indien de standaard spreiding van betaling niet toereikend is, kunt u dit kenbaar maken via ouderbijdrage@eldecollege.nl
  • Externe financiering door gemeente of Vincentius (zie regelingen)
  • Kwijtscheldingsregeling: U kunt dit kenbaar maken via ouderbijdrage@eldecollege.nl

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS